Oversikt – kompleksitet – kompetanse – mangfold – inspirasjon: 150 deltakere fra hele landet – fastleger, kommuneoverleger, kommunale helseledere, studenter, folk fra statsforvalter, helsedirektorat, HOD, KS, legeforeningen, universitetene – deltok på konferansen «Restaurering og nybygg – utvikling av legetjenestene i kommunene» på Ishavshotellet i Tromsø 15.-16.november.

Det ble en gedigen workshop der legetjenestene i kommunene ble belyst og diskutert fra mange ulike vinkler. Innleggene fra talerstolen og innholdet i gruppesamtalene samles nå i en rapport, og vi planlegger en serie oppfølgings-webinarer.

Tema-bolkene ga et oversiktsbilde over kompleksiteten, mangfoldet, utfordringene og mulighetene for legetjenestene i kommunene, bl.a. ulike måter å organisere legetjenestene på, utdanning, ALIS og forskning, vikarbruk, e-helse, pasientsikkerhet og kvalitet.

Konferansen ble åpnet med innledninger om arbeidet med handlingsplanen og ekspertutvalget for allmennlegetjenester, utvikling av kommunal plan for legetjenester, ALIS-ordningen, studentenes ønsker og universitetenes perspektiv. Deretter fulgte paneldebatt med statssekretærer fra de tre fagdepartementene som er mest relevante for legetjenestene i kommunene – HOD, KD og KDD – samt toppledere fra KS, Legeforeningen, Helse Sør-øst RHF og Pasient- og brukerombudet. Debatten ga, som ventet, ingen store svar, men ved å lytte forbi politiker-talemåtene var det mulig å fange opp en vilje til samarbeid på tvers av departementene og organisasjonene.

Paneldebatt: Anne Karin Rime, Jannicke Bruvik, Ole Henrik Krat Bjørkholt, Jan Frich, Oddmund Løkensgard Hoel, Kari – Anne Opsal, Ole Gustav Narud.

 

 

Etter den innledende debatten begynte selve workshop’en. Gjennom et bredt spekter av erfaringer og beskrivelser av hvordan legetjenesten blir organisert i ulike kommuner fikk deltakerne inspirasjon til å diskutere alt fra egne lokale løsninger til nasjonale rammebetingelser. Det er et faktum at fastlegeordningen (og med den, de øvrige legetjenestene i kommunene) er i krise. Kommune etter kommune bruker etter hvert store midler på tiltak for å beholde og rekruttere leger, og det er bred enighet om at finansieringen må styrkes. Mangfoldet i løsninger og tiltak som ble diskutert rundt bordene viser at det ikke finnes en standard-modell som kan brukes overalt. Vi trenger et nasjonalt rammeverk som gir rom for lokal og individuell tilpasning.

Vikar-problematikken er en dyr og økende hodepine i bygd og by. Vikarbyråene skummer fløten. Det går på pasientsikkerheten løs. En presentasjon av det skotske prosjektet «Rediscover the joy of general practice» https://www.srmc.scot.nhs.uk/joy-project-2/ vakte begeistring – kan vi få til en norsk variant av dette?

«Uten allmennleger som veiledere og undervisere, ingen studenter og ALIS – uten studenter og ALIS, ingen allmennleger». Det ble veldig tydelig for konferansedeltakerne at alt-henger-sammen-med-alt. Universiteter og kommuner må samarbeide for å sikre finansiering og organisering av utdanning og forskning.

E-helse, avstandsoppfølging, tilgjengelighet, kontinuitet, kvalitet, pasientsikkerhet og tilsyn – programmet var tettpakket og intenst. Diskusjonene rundt bordene var preget av pågangsmot og mangfold. Denne konferansen viste fram et oversiktsbilde. I kommende webinarer vil vi gå i dybden.