Pågående prosjekter

Klikk på de forskjellige prosjektene for å lese mer

Evaluering av forsøket med primærhelseteam

Tittel
Evaluering av forsøket med primærhelseteam

Prosjektomtale
Forsøket med primærhelseteam (PHT) prøver ut teamorganisering med fastleger, sykepleiere og helsesekretærer og to alternative finansieringsmodeller (honorarmodellen og driftstilskuddsmodellen) ved 17 fastlegekontor i 9 kommuner. Formålet med PHT er å tilby bedre fastlegetjenester til pasienter som trenger det mest, blant annet i form av en mer systematisk oppfølging. Forsøket startet 1. april 2018 og varer ut mars 2023.

PHT skal særlig rettes mot brukere med kronisk sykdom og de med store og sammensatte behov, som brukere med psykisk sykdom og rusavhengighet, brukere som i medisinen omtales som «skrøpelige eldre» og brukere med utviklingshemning og funksjonsnedsettelser. Blant disse målgruppene ses det som viktig at primærhelseteam når svake etterspørrere med behov for allmennmedisinske tjenester.

Det er definert ulike effektmål med forsøket. Ved hjelp av registerdata, spørreskjemadata og intervjudata undersøkes det i hvilken grad effektmålene nås. De ulike datakildene og tilhørende analyser skal utfylle hverandre og bidra til en faglig solid evaluering.

Oppdragsgiver
Helsedirektoratet

Kontaktperson
Rolf Winspoll
Rolf.J.Windspoll@helsedir.no

Prosjektleder
Tor Iversen (UiO)

Prosjektmedarbeider(e)
Birgit Abelsen og Anette Fosse (NSDM) Geir Godager og Øyvind Snilsberg (UiO), Kine Pedersen, Hanne I. Løyland, Emile Aandahl og Erik Magnus Sæther (Oslo Economics)

Samarbeidspartner(e)
UiO, NSDM og Oslo Economics

Finansiering
Ekstern

Tidsrom
1.1.2018-31.12.2023

Aktiviteter i prosjektet (seminarer, møter, konferanser osv)
Abelsen B, Gaski M. The Norwegian Primary Health Care Team pilot:
From reactive regular GPs to proactive inter-professional teams.
Helsetjenesteforskningskonferansen, Oslo, 10.-11. mars 2020.
Abelsen B. Kan primærhelseteam bidra til en bedre primærhelsetjeneste? Nasjonal helseøkonomikonferanse, Sundvolden, 21.-22.11.2022.

Publikasjoner (underveis)
Gaski M, Abelsen B. Å lede eksperter inn i nye arbeidsmåter. En studie av lederatferd ved implementering av primærhelseteam på fastlegekontor. Tidsskrift for velferdsforskning, 2020, 23 (4), 281-293.
https://www.idunn.no/tidsskrift_for_velferdsforskning/2020/04
Abelsen B, Gaski M. Forsøket med primærhelseteam – endring å spore?
Utposten, 2020, vol 49, 1, 22-25.
Abelsen B, Gaski M, Godager G, Iversen T, Løyland HI, Pedersen K, Sten Gahmberg S, Sæther EM. 2018. Evaluering av pilotprosjekt med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger: Statusrapport I.

Abelsen B, Gaski M, Godager G, Iversen T, Løyland HI, Pedersen K, Snilsberg Ø, Sten-Gahmberg S, Sæther EM. 2019. Evaluering av pilotprosjekt med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger: Statusrapport II.
Abelsen B, Gaski M, Godager G, Iversen T, Løyland HI, Pedersen K, Snilsberg Ø, Sten-Gahmberg S, Sæther EM. 2021. Evaluering av pilotprosjekt med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger: Statusrapport III.
Abelsen B, Gaski M, Godager G, Iversen T, Løyland HI, Pedersen K, Snilsberg Ø, Sten-Gahmberg S, Sæther EM. (2022) Evaluering av pilotprosjekt med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger: Sluttrapport for 2018-2021 (Statusrapport IV).
Aandahl E, Abelsen B, Fosse A, Godager G, Iversen T, Løyland HI, Pedersen K, Snilsberg Ø, Sæther EM. (2022) Evaluering av pilotprosjekt med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger: Statusrapport V.

Utvikling og forvaltning av humankapital i nord: longitudinelle studier av mobilitet og yrkeskarrierer blant kandidater fra UiT Norges arktiske universitet

Tittel
Utvikling og forvaltning av humankapital i nord: longitudinelle studier av mobilitet og yrkeskarrierer blant kandidater fra UiT Norges arktiske universitet

Prosjektomtale
I dette prosjektet ønsker vi å studere migrasjon og karriereløp blant kandidater utdannet ved UiT.
Hovedformålene med det er:

  • å utforske hvordan eksisterende registerdata kan brukes og utvikles til forskning om kandidaters mobilitet og karriereløp for å bygge mer kunnskap om hvordan UiT oppfyller sitt samfunnsoppdrag om å bidra med kunnskap og menneskelige ressurser for å skape økonomisk, kulturell og sosial vekst og utvikling i nord
  • å forske på mobiliteten og karriereløpene til kandidater som er utdannet ved de helsefaglige utdanningene ved UiT (særlig medisin, psykologi og sykepleie)
  • å forske på karriereløpene til kandidater som er utdannet ved næringsrettede utdanninger og ved disiplinutdanninger ved UiT. Aktuelle grupper er (i) ingeniører, (ii) økonomer og (iii) grupper av masterutdannede disiplinkandidater fra humaniora og samfunnsvitenskap

Aktuelle forskningsspørsmål som vil utforskes når det gjelder de helsefaglige utdanningene er blant annet:

  • Hvilken betydning har oppvekstbakgrunn, opptakskvotering, eksponering for distrikt i løpet av studiet og fleksible studieprogram for mobilitet og karriereforløp blant kandidater fra medisinutdanningen, sykepleierutdanningen og psykologiutdanningen ved UiT?
  • Hva har omleggingen fra en trekningsbasert til en søknadsbasert LIS1-tjeneste (første del av spesialistutdanningen) å si for legers mobilitet og yrkeskarriere?

Forskningsspørsmålene belyses med utgangspunkt i data fra felles studentsystem (FS). Data fra FS vil omfatte kandidater som er uteksaminert fra UiT i perioden 2003 – 2020 utdannet med en bachelor-, mastergrad, profesjonsgrad eller PhD-grad ved alle dagens studiesteder.
Det dreier seg om ca. 40 000 kandidater. Data fra FS vil kobles til individdata fra andre kilder (særlig SSB) som gir informasjon om kandidatenes sosioøkonomi, bosted, arbeidsted i perioden etter uteksaminering. For kandidater fra medisinutdanningen vil det kobles på data om praksissted på 5. studieår, sted (sykehus og kommune) og tidspunkt for gjennomført turnustjeneste/LIS1 samt type og tidspunkt for godkjent spesialitet, data om eventuell jobb som fastlege, data om eventuell jobb som privat næringsdrivende avtalespesialist.

Oppdragsgiver
Prosjektet er egeninitiert

Kontaktperson
Birgit Abelsen
birgit.abelsen@uit.no

Prosjektleder
Birgit Abelsen

Prosjektmedarbeider(e)
Ivar Lie, Mikko Moilanen og Øyvind Hjuring Mikalsen

Samarbeidspartner(e)
SEFU og Handelshøgskolen, UiT

Finansiering
NSDM

Tidsrom
2022-2027

Aktiviteter i prosjektet (seminarer, møter, konferanser osv)

Publikasjoner (underveis)

Evaluering av handlingsplan for allmennlegetjenesten

Tittel
Evaluering av handlingsplan for allmennlegetjenesten

Prosjektomtale
I mai 2020 la Solberg-regjeringen fram Handlingsplanen for allmennlegetjenesten 2020-2024. Handlingsplanen presenterer en rekke tiltak for å sikre en fastlegeordning som er attraktiv for legene, gir allmennlegetjenester av høy kvalitet, samt bidrar til å skape en fremtidsrettet allmennlegetjeneste. Det skal gjennomføres en følgeevaluering på oppdrag fra Helsedirektoratet som skal undersøke i hvilken grad målene i handlingsplanen nås, og hvilke effekter tiltakene gir. Evalueringen skal i perioden 2021-2024 lage årlige statusrapporter og en sluttrapport i 2025 som leveres til oppdragsgiver 1. mai det enkelte år.

Oppdragsgiver
Helsedirektoratet

Kontaktperson
Hilde Skyvulstad
Hilde.Skyvulstad@helsedir.no

Prosjektleder
Kine Pedersen (Oslo Economics)

Prosjektmedarbeider(e)
Geir Godager, Tor Iversen og Jon H. Holte (UiO), Kine Pedersen, Johannes Bjørnstad Tyrihjell, Susanne Gerda Værnø, og Erik Magnus Sæther (Oslo Economics)
Fageksperter: Birgit Abelsen (NSDM), Andreas Pahle, Liv Augestad og Ivar Sønbø Kristiansen

Samarbeidspartner(e)
UiO, NSDM og Oslo Economics

Finansiering
Ekstern

Tidsrom
2021-2025

Aktiviteter i prosjektet (seminarer, møter, konferanser osv)

Publikasjoner (underveis)
Pedersen K, Godager G, Rognlien HD, Tyrihjell JB, Værnø SG, Iversen T, Holte J, Abelsen B, Pahle A, Augestad L, Sæther EM (2022) 
Evaluering av handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020–2024: Evalueringsrapport I

Vikarlegebruk i fastlegepraksis fra 2001-2021

Tittel
Vikarlegebruk i fastlegepraksis fra 2001-2021

Prosjektomtale
Mastergradsprosjekt med medisinstudent Mads Rydningen.
Prosjektet undersøker omfang, forekomst og utbredelse av vikarlegebruk på fastlegekontor med data fra Fastlegeregisteret.
Skal levere i juni 2023.

Oppdragsgiver
Mastergradsprosjekt i regi UiT

Kontaktperson
Mads Rydningen
mry020@post.uit.no

Prosjektleder
Martin Bruusgaard Harbitz

Prosjektmedarbeider(e)
Birgit Abelsen

Samarbeidspartner(e)

Finansiering
Norsk medisinerstudentforening sitt sommerstipend

Tidsrom
2021-2023

Aktiviteter i prosjektet (seminarer, møter, konferanser osv)
Presentert foreløpige funn på konferanse i november 2022:
Restaurering og nybygg – utvikling av legetjenestene i kommunene.

Publikasjoner (underveis)
Planlagt vitenskapelig artikkel

Hvorfor slutter leger på legekontor i distrikt?

Tittel
Hvorfor slutter leger på legekontor i distrikt?

Prosjektomtale
Mastergradsprosjekt med Liv Beate Sandøy. Kvalitativ intervjustudie med én lege som har sluttet, en lege som fortsatt jobber på legekontoret og en kommunal helse- og omsorgssjef.
Skal levere i juni 2024

Oppdragsgiver
Mastergradsprosjekt UiT

Kontaktperson
Liv Beate Sandøy
lsa084@post.uit.no

Prosjektleder
Martin Bruusgaard Harbitz

Prosjektmedarbeider(e)

Samarbeidspartner(e)

Finansiering

Tidsrom
Oktober 2022 – juni 2024.

Aktiviteter i prosjektet (seminarer, møter, konferanser osv)

Publikasjoner (underveis)

Evaluering av Programmet

Tittel
Evaluering av Programmet

Prosjektomtale
Mastergradsprosjekt med Marte Møretrø. En systematisk evaluering av Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling fra 2003 -2021.

Oppdragsgiver
Mastergradsprosjekt UiT

Kontaktperson
Marte Møretrø
marte@live.no

Prosjektleder
Martin Bruusgaard Harbitz

Prosjektmedarbeider(e)

Samarbeidspartner(e)
Terje Olsen

Finansiering

Tidsrom
November 2021 – juni 2024

Aktiviteter i prosjektet (seminarer, møter, konferanser osv)

Publikasjoner (underveis)

Hvordan vurderer medisinstudenter fastlegejobb som fremtidig jobb?

Tittel
Hvordan vurderer medisinstudenter fastlegejobb som fremtidig jobb?

Prosjektomtale
Mastergradsprosjekt med Fredrik Erstad.
Spørreskjemaundersøkelse av medisinstudentene på UiT sine ønsker og behov i en tenkt fremtidig fastlegejobb. Vi vil også kartlegge interessen for å bli distriktslege

Oppdragsgiver
Mastergradsprosjekt UiT

Kontaktperson
Fredrik Erstad
fer006@post.uit.no

Prosjektleder
Martin Bruusgaard Harbitz

Prosjektmedarbeider(e)

Samarbeidspartner(e)

Finansiering

Tidsrom
Januar 2023 – juni 2024

Aktiviteter i prosjektet (seminarer, møter, konferanser osv)

Publikasjoner (underveis)

Vikarlegebruk i distrikt

Tittel
Vikarlegebruk i distrikt

Prosjektomtale
PhD-prosjekt, finansiert gjennom nøkkelfordelt stilling på ISM, UiT.
Tre planlagte studier for å undersøke omfang, utbredelse, konsekvenser, årsaker og mulige løsninger for vikarlegebruk på legekontor og små lokalsykehus.
Stilling lyses ut i uke 18. 2023.

Oppdragsgiver

Kontaktperson

Prosjektleder
Martin Bruusgaard Harbitz

Prosjektmedarbeider(e)

Samarbeidspartner(e)

Finansiering

Tidsrom

Aktiviteter i prosjektet (seminarer, møter, konferanser osv)

Publikasjoner (underveis)

Hvilke rus- og psykiatritjenester er tilgjengelig for voksne personer i distrikt?

Tittel
Hvilke rus- og psykiatritjenester er tilgjengelig for voksne personer i distrikt?

Prosjektomtale
I denne studien utføres en systematisk kartlegging av tilbud til voksne personer som har behov for rus- og psykiatritjenester i distriktskommuner i Vesterålen og Lofoten.

Både nasjonalt og internasjonalt er forskning på systemnivå innenfor psykisk helse et lite utforsket område. I en studie fra 2018 (Jones, Hannigan et al.) pekes det på at det er et gap mellom politiske ambisjoner og intervensjoner, og det som i praksis erfares av personer som mottar tjenester og tjenesteytere

I studiens del 1 ble informasjon om hvordan den enkelte kommune organiserer rus- og psykiatritjenesten kartlagt ved hjelp av kommunale planer, statistikk og KOSTRA tall. De objektive data ble supplert med fokuserte intervjuer med helseledere i den enkelte kommune. Data fra del 1 ble sammenfattet i et kommunekort for hver av deltakerkommunene.

I studiens del 2 vil vi gjennomføre fokusgruppe-intervjuer og semistrukturerte individualintervjuer med et strategisk utvalg av helsepersonell i kommunehelsetjenesten, for å få tilgang til deres erfaringer med tjenesteorganiseringen for rus og psykiatri. Inklusjonskriterier er ansettelses/-avtaleforhold i kommunehelsetjenesten og omfatter fastleger, ledere, kommunepsykologer, ruskonsulenter, psykiatriske sykepleiere, og andre ansatte og aktører som yter tjenester til personer i målgruppa.

Formålet med studien er å øke kunnskapen om tilgjengelighet, kapasitet og organisering av rus- og psykiatritjenesten for voksne i distriktskommuner. Resultater fra studien skal formidles til praksisfeltet, myndigheter og andre aktuelle instanser, og kan bidra til å gi kommunene innspill til hvordan de kan planlegge å organisere tjenester til denne målgruppen.

Oppdragsgiver
NSDM

Kontaktperson
Hege Bruun
hege.bruun@framsikt.no

Veileder
Anette Fosse

Prosjektmedarbeider(e)

Samarbeidspartner(e)

Finansiering
NSDM

Tidsrom
September 2021-Juni 2023

Aktiviteter i prosjektet (seminarer, møter, konferanser osv)

  • Resultater fra studiens del 1 ble lagt frem på WONCA Rural konferansen i Limerick, Irland 16-20 juni 2022.
  • Alle deltakerkommuner har fått tilbud om et møte der underlag fra studiens del 1 deles, og det har vært gjennomført møte i en av deltakerkommunene. Det er dialog med flere av deltakerkommunene om et liknende møte.
  • Det planlegges møte med DPS i regionen.
  • En sluttrapport fra studiens del 1 og 2 vil bli publisert på NSDMs sider og sendes til alle deltakerkommuner.

Publikasjoner (underveis)
Abstract er inkludert i booklet fra Wonca Rural:
https://www.rrh.org.au/journal/article/8109

Nordsjøturnus for leger

Tittel
Nordsjøturnus for leger

Prosjektomtale
Mange kommuner har i dag store utfordringer med å rekruttere og beholde fastleger. Problemet er antagelig størst i perifere kommuner med lavt innbyggertall. Flere kommuner har derfor innført såkalt nordsjøturnus (NT), der leger jobber intenst i kortere perioder fulgt av lengre friperioder, for eksempel 2 uker på og 4 uker av. Det mangler kunnskap om utbredelse av denne ordningen, hvilke typer allmennlegeoppgaver ordningen er innrettet mot å ivareta og hva ordningen betyr for å rekruttere og beholde leger og sikre kvalitet i legetjenesten, samt økonomiske aspekter av å innføre nordsjøturnus. Vi ønsker å finne ut hva som kjennetegner kommunene og legene som har valgt denne ordningen. Vi vil også se på kostnader av å innføre en slik ordning. Data samles direkte fra relevante informanter med god kjennskap til legetjenesten i hver kommune. Vi vil gjennomføre intervjuer som vi vil be om tillatelse om å ta opp for senere gjennomgang. Sekundærdata hentes også fra relevante kilder.

Oppdragsgiver
NSDM

Kontaktperson
Erik Prestgaard
erik.e.prestgaard@uit.no

Prosjektleder
Erik Prestgaard

Prosjektmedarbeider(e)
Anette Fosse, Birgit Abelsen, Martin Harbitz

Samarbeidspartner(e)

Finansiering
NSDM

Tidsrom
01.09.22 til 31.08.23

Aktiviteter i prosjektet (seminarer, møter, konferanser osv)
Foreløpige resultater legges frem på konferanse mai 2023

Publikasjoner (underveis)

God og riktig rekruttering av leger i Vesterålen – et vinnende lag

Tittel
God og riktig rekruttering av leger i Vesterålen – et vinnende lag

Prosjektomtale
Kommunene og lokalsykehuset i Vesterålen deler utfordringer med rekruttering og stabilisering av leger.
I 2021-2022 ble det gjennomført et forprosjekt der både kommuner og lokalsykehuset deltok. I forprosjektet kartla vi legetjenesten i regionen og planla tiltak. Kartleggingen viste at legene både i sykehuset og kommunene er unge og i begynnelsen av sin utdanning, og det mangler ferdige spesialister. Dersom man kan få de unge legene til å bli i regionen, kan man på sikt løse utfordringen med å sikre riktig kompetanse både i kommunene og i lokalsykehuset. Prosjekt er et treårsprosjekt med oppstart i 2022. Målsettingen er en mer systematisk, langsiktig og helhetlig tilnærming til rekruttering og stabilisering av leger. Prosjektet skal bruke det kunnskapsbaserte implementeringsverktøyet Recruit and Retain – Making it Work, utviklet av NSDM m.fl. Det skal gjennomføres felles tiltak i kommuner og lokalsykehus, både rekrutteringstiltak og tiltak for å bedre stabiliteten. Prosjektet er organisert som et Faglig samarbeidsutvalg (FSU) i Helsefelleskapet Nordland og skal også utforske hvordan Helsefelleskapet kan brukes i lokal helsetjenesteinnovasjon. NSDM bidrar med veiledning og kunnskap i prosjektet. Kunnskapen og erfaringen i prosjektet har stor overføringsverdi, ikke bare for rekruttering og stabilisering av leger, men for alt helsepersonell.

Oppdragsgiver
Nordlandssykehuset og kommunene i Vesterålen

Kontaktperson
Anders Svensson
anders.svensson@boe.kommune.no

Prosjektleder
Anders Svensson

Prosjektmedarbeider(e)
Christina Ulriksen Andreassen

Samarbeidspartner(e)
Kommunene i Vesterålen og Nordlandsykehuset Vesterålen

Finansiering
Skjønnsmidler fra Statsforvalteren Nordland, Nordlandssykehuset

Tidsrom
2022-2025

Aktiviteter i prosjektet (seminarer, møter, konferanser osv)
Driftsmøter i prosjektet og planlagte aktiviteter.

Publikasjoner (underveis)

 

Kontakt

Nasjonalt senter for distriktsmedisin
Institutt for samfunnsmedisin
9037 Tromsø
Telefon: +47 776 45 512
E-post: post@nsdm.uit.no