I Harstad er man svært bekymret for fastlegesituasjonen da fem leger har sagt opp sine avtaler. Det er stilt nye kompetansekrav til leger i legevakt og gjennom Samhandlingsreformen. Legene skal fremover være spesialister i allmennmedisin. Kommunen vil samarbeide med legene om nye måter å tilrettelegge for spesialistutdanning.

“Harstad og alle andre ”små” byer i landet opplever akkurat det samme. Nyutdannede unge leger klarer ikke å gjennomføre denne spesialiseringa samtidig som de jobber som privatpraktiserende fastleger. Det blir rett og slett for dyrt for dem med dagens støtteordninger og avtaler om kjøp av pasientlister, kjøp av kontorfellesskap, tapt arbeidsfortjeneste ved spesialiseringen, reiseutgifter og kurshonorar. Dette er utgifter de selv må bære når de driver privatpraksis og er under utdanning.”

Innstilling Formannskapet 25.10.2016. Enstemmig vedtatt:

1.Harstad kommunestyre tar orienteringen om legesituasjon i kommunen til orientering.

2.Rådmannen bes vurdere behovet for en ordning med utdanningsstipend/utdanningsfond som skal gi støtte til leger under spesialisering (ALIS) i budsjett 2017 og VHP 2017-2020.

a. Stipendet/Fondet skal gi støtte til kursavgift og bortfall av lønn/inntekt.
b. Ressursinnsats bør være på i størrelsesorden Kr 500 000 pr. år
c. Stipendet/Fondet avvikles helt eller delvis dersom det kommer tilsvarende sentrale støtteordninger.

3. Dersom det ikke lykkes å øke antallet privatpraktiserende leger og den samlede listekapasiteten bes rådmannen vurdere å øke antallet fastlønnede leger i allmennpraksis.”

Leserinnlegg om saken:

http://haalogalandavis.no/leserne-mener/politikk/nar-vi-ser-at-leger-heller-vi-vare-fast-tilsatte-pa-sykehus-eller-i-kommunen-da-ma-vi-handle/19.3752