Rolf Martin Tande er tildelt vår hederspris, Anders Forsdahls pris, for en markant innsats for helsetjenesten i distrikts-Norge. Han oppfyller på imponerende vis alle punktene i prisens statutter.

Rolf Martin Tande har utmerket seg som en klok kombilege for sin befolkning i Masfjorden kommune og som en strateg og bredt forankret entreprenør som får til regionale tjenesteinnovasjoner. De blir ikke sjelden nasjonale. 

Fremgangsmåten handler i stor grad om å forstå hvem som trenger å samarbeide med hvem, hvem som må holdes orientert og hvordan det er nyttig at den enkelte får bidra. Rolf Martin Tande samarbeider like godt med fagfolk fra andre etater som byråkrater eller politikere på alle nivå. Og han lar gjerne andre få skinne og få ære.  

Han beskriver selv sin metode slik: Begynn med å bygge relasjoner gjennom å vise respekt. Legg så til rette for at flere eier problemet og kan finne gode løsninger sammen.

Ofte jobber han gjennom sitt Regionråds helseutvalg, slik at både administrativ og politisk ledelse blir involvert i å løse aktuelle utfordringer. For tiden jobber Tande med flere for å etabler et interkommunalt samarbeid for å lokke psykologer med attraktiv veiledning til ni kommuner i Nordhordland. 

Både innen etablering av interkommunalt samarbeid om legevakt og beredskap har Tande vært tidlig ute. Masfjorden kommune var blant de første som etablerte en ordning med at lokale brannfolk kunne være lokale akutthjelpere inntil kvalifisert helsepersonell kom til stedet. Nå er det en nasjonal ordning. Tande var også en av de lokale legene som etter 22.juli 2011 ble inkludert i Helsedirektoratets oppfølgingsgruppe.

Samhandling med sykehus er et annet felt Tande har vært aktiv på. lenge Han har en rolle mht samarbeidsordninger med sitt lokalsykehus Haraldsplass diakonale sykehus i Bergen, som praksiskonsulent. Nå sitter an som eneste primærlege i styret til Helse Bergen.

Foto: Haraldsplass diakonale sykehus

Bildet viser Rolf Martin Tande sammen med samhandlingssjef og bystyremedlem i Bergen Rebekka Ljosland ved Haraldsplass sykehus og allmennlege i spesialisering (ALIS)  Brita Wesenlund Hjønnevåg, i Gulen kommune, tatt under den store konferansen  Vi tror på fastlegeordningen, som Rolf Martin var med å arrangere  i august iår gjennom prosjektet ALIS-Vest.

For mest kjent er nok Tande for å ha bygget opp det store, statsstøttede pilotprosjektet vedrørende nye utdanningsstillinger for fastleger, ALIS-Vest. Disse stillingene har vist seg å rekruttere unge leger i både by og land og inkluderer nå kommuner i hele fire fylker på Vestlandet, samt har fått et søsterprosjekt som dekker hele Nord-Norge. 

Tande er også selv gruppeveileder for yngre kolleger som spesialiserer seg i samfunnsmedisin, og han har bidratt i undervisning av legestudenter i Bergen, samt er lokal veileder for turnusleger og spesialistkandidater. Han har således god innsikt i hvor viktig god supervisjon og veiledning er for å bygge attraktive fagmiljø som stabiliserer  leger i distrikt.

Han har også jobbet gjennom ulike deler av Legeforeningen. En ekte ildsjel med enormt stor og strategisk nyttig kontaktflate.

Rolf Martin Tande ble foreslått av Norsk forening for samfunnsmedisin (NORSAM), støttet av en enstemmig stab i NSDM og vår nasjonale styringsgruppe. Prisen består av et kunsttrykk av den samiske kunstneren Hans Ragnar Mathisen og kr 20.000.

Prispengene skal gå til flybillett til Zanzibar der han på nyåret skal jobbe på en barneavdeling i sin kommuneoverlegepermisjon. Fra før er han og ektefelle Gro Marit Kvinge Tande engasjerte støttespillere i et bistandprosjekt i Tanzania.

Både påtroppende leder i NSDM, Anette Fosse, og avtroppende leder, Helen Brandstorp, stod for utdelingen under årets Nidaroskongress i Trondheim.

Vi gratulerer hjerteligst!

Rolf Martin Tande takke for prisen han fikk overrukket av Anette Fosse