Vår kollega Birgit har omfattende forskningserfaring fra helsetjenesteforskning, og inngående kunnskap om helsetjenestereformer, rekruttering og stabilisering av helsepersonell, og samspill mellom sentrum og periferi. Hun er en av to utvalgsmedlemmer fra Nord-Norge, og kan bidra med viktige perspektiver fra distrikt og fra nord. Vi gratulerer!

Regjeringen har oppnevnt utvalget som skal utrede endringer i styring av sykehusene og helseforetaksmodellen. Utvalget skal ledes av professor i helseøkonomi, Jon Magnussen. Les mer her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-har-oppnevnt-utvalg-som-skal-utrede-helseforetaksmodellen/id2900068/