– Utdanning som skjer i lokalsamfunn, tjener folk flest best. Det er Roger Strassers klare budskap.

Vi kaller han gjerne guruen i distriktsmedisin – en guru som tålmodig veileder og sprer sine godt integreterte tanker og virke til mennesker i hele verden.

“A leader in the global reform of health professional education”, står det  i hans Short Bio.

Nå er han engasjert som en del av NSDM, som rådgiver i Colombia-prosjektet Health for Peace, der nettopp nok helsepersonell i rurale lokalsamfunn utgjør stammen i samarbeidsprosjektet.

NSDM samarbeidet med ham i to prosjektperioder i EU-prosjektet Recruit & Retain (2011-14 og 2016- 2019), og han har vært sentral i utviklingen av desentralisert legeutdanning i Finnmark, Finnmarksmodellen (bildet).

Fra venstre fastlege og lektor Arve Østlyngen i Alta, studieleder og phd Ingrid Petrikke Olsen i Hammerfest, Roger Strasser, Inga Marie Nordstrand, fastlege og professor Peder Halvorsen i Alta. Foto av Trond Ivar Lunga, iFinnmark

Roger Strasser er opprinnelig fra Australia, han er en av få professorer i rural health i verden og var med å bygge opp organisasjonen for distriktsleger Wonca Rural, fra 1992-tallet.

I 2002 ble han rekruttert som dekan og daglig leder for den banebrytende legeutdanningen NOSM i Canada (Northern Ontario School of Medicine). 

NOSM tar ibruk over 90 lokalsamfunn i sin desentraliserte modell for utdanning. Skolen har samtidig som uttalt mål å bedre helsen til folk i nedslagsområdet ved å involvere lokalbefolkningen i  skolens styrer og råd og gjennom periodene studentere er hos dem.

Lokalsamfunnene bør være med på å forme morgendagens leger.

Professorparet Roger og Sarah Strasser var første gang i Norge i 2010, på NSDM sitt utdanningsseminar i Oslo . Der fikk flere sentrale aktøre høre om Community Based Medical Education og Rural Based Medical Education:

 • Not just “learn about” – experience for themselves
 • Maximum “hands on” experience
 • Students part of health team
 • response to workforce shortage
 • specific knowledge and skills
 •  high quality learning environment

De norske deltagerne oppsummerte NSDM sitt seminaret i 2010 slik:

Hvordan får vi leger der de trengs?

 •  Utdanningsstillinger
 •  Langsgående, sømløse spesialistløp mot spesialisering i allmennmedisin
 •  Krav om spesialitet i allmennmedisin
 •  Nettverk av små enheter (kommuner) kan være vel så bra læringsarena som store
 •  Positive insentiver
 •  Jobb/tilbud til partner (ofte høyt utdannet)

Momenter om grunnutdanningen

 • HOD og KUD må samarbeide!
 • Allmennlege som rollemodell/mentor/fadder gjennom studiet
 • Holdningsendring (mye devaluering av allmennleger fra de andre spesialitetene gjennom studiet)
 • Utplassering, utplassering, utplassering
 • Mer praktisk/kliniske ferdigheter
 • Tidlig pasientkontakt
 • Utplassering må komme tidlig i studiet
 • Lokalsykehus som læringsarena
 • Tydeligere bestillinger fra myndighetene vs ”akademisk frihet”
 • Praksislærerjobb som offentlig helsearbeid for fastlegene
 • Tettere oppfølging og løpende evaluering av den enkelte student
Relasjoner
 • Se den enkelte student, gjøre henne/ham viktig
 • Bygge faget rundt relasjonen til pasienten
Rekruttering og stabilisering
 • Fast lønn
 • Rimelig vaktbelastning
 • Godt faglig miljø
 • Utdanne flere leger i Norge, færre i utlandet

Recruit & Retain i Storuman, mai 2018

Recruit & Retain i Skottland, mai 2017