Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling (Programmet) er en ordning som deler ut såkornmidler etter søknad og har eksistert siden 1999. Det administeres av Programrådet.

Søknadsfrister:
Vår:
15. Mars
Høst: 15. September
Kontaktperson er forsknigsleder Birgit Abelsen: birgit.abelsen@uit.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmets formål:
• å bidra til stabilisering og rekruttering av allmennleger, samfunnsmedisinere og annet helsepersonell i distriktene,
• å fremme fagutvikling og forskning om spørsmål som er relevante for medisinsk praksis og helsetjeneste i distriktene.

Programmets strategier:
å gi økonomisk støtte og veiledning til lokale fagutviklings- og forskningsprosjekter,
å sikre hovedfinansiering av mindre og avgrensede lokale prosjekter,
å hjelpe i gang større prosjekter med startfinansiering,
å veilede støtteverdige større prosjekter til andre kilder for finansiering,
å stimulere til distriktsmedisinske prosjekter blant studenter.
Det kan søkes om støtte til lønn og driftsmidler. Samlet bevilgning til ett prosjekt skal vanligvis ikke overstige kr 500.000,-. Maksimalt beløp til lønn og drift ved første tildeling er kr 200.000,-. Når det gjelder lønn, følger vi som hovedregel Allmennmedisinsk Forskningsutvalgs (AFUs) satser for allmennpraktikerstipend. Dette utgjør ca. kr 42 000 pr stipendmåned. Maksimal tildeling til enkeltstudent skal vanligvis ikke overstige kr 30.000 pr år.

De fullstendige statuttene for Programmet finnes her.

Søknadsskjema i pdf-format lastes ned her.

Utfylling elektronisk: Lagre skjemaet før du åpnet det på nytt fra lagret sted. Da kan du gå via funksjonene Comment eller Fill & Sign (øverst til høyre) for å kunne skrive elektronisk rett inn i skjemaet.

Et tilsagnsbrev skrives ved tilståelse av støtte, med prosedyren for regnskapsførsel og bl.a. rapportering om prosjektprogresjon blir beskrevet.

Fremdriftsrapport skal alle som mottar finansiering fra Programmet sende inn en gang årlig. Rapporteringsskjema kan hentes her.

Sluttrapport skal leveres på eget skjema senest 1 måned etter at prosjektet er avsluttet.
Rapporteringsskjema kan hentes her.

Alle prosjekter, både tidligere og pågående, finnes her i arkivet.

Statens reiseregning Kopi av Reiseregning og satser 2019