Program for distriktsmedisinskforskning og fagutvikling (Programmet)

”Program for allmennmedisinsk fagutvikling og forskning i Nord-Norge” (Programmet) ble startet ved Universitetet i Tromsø i 1999 i samarbeid med daværende Sosial- og helsedepartementet som et stimuleringstiltak for allmennlegetjenesten i distriktskommuner i Nord-Norge. Programmet er videreutviklet til et virkemiddel for stimulering av distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling i hele landet.

Programmet administeres av Programrådet.

Søknadsfrister:
Vår:
15. Mars
Høst: 15. September
Kontaktperson er forsknigsleder Birgit Abelsen: birgit.abelsen@uit.no

Bugøynes - Arbeidsstedet til Anders Forsdahl

Programmets formål er:

  1. å fremme forskning og fagutvikling av relevans for medisinsk praksis og helsetjenester i distriktene.
  2. å bidra til stabilisering og rekruttering av allmennleger og annet helsepersonell i distriktene.

Programmets strategier:

  1. å gi økonomisk støtte og veiledning til lokale forsknings- og fagutviklingsprosjekter,
  2. å sikre hovedfinansiering av mindre og avgrensede lokale prosjekter,
  3. å hjelpe i gang større prosjekter med startfinansiering,
  4. å veilede støtteverdige større prosjekter til andre kilder for finansiering,
  5. å stimulere til distriktsmedisinske prosjekter blant studenter

De fullstendige statuttene for Programmet finnes her.

Nettskjema for å sende søknad finner du her 

Et tilsagnsbrev skrives ved tilståelse av støtte, med prosedyren for regnskapsførsel og bl.a. rapportering om prosjektprogresjon blir beskrevet.

Fremdriftsrapport skal alle som mottar finansiering fra Programmet sende inn en gang årlig. Rapporteringsskjema kan sendes her.

Sluttrapport skal leveres på eget skjema senest 1 måned etter at prosjektet er avsluttet.
Rapporteringsskjema kan sendes her 

Tidligere prosjekter finnes her i arkivet.

Reiseregning
Reiseregning føres elektronisk i selvbetjeningsportalen til DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring).

Alle eksterne som ikke er ansatt ved UiT Norges Arktiske universitet må innmeldes i DFØ via et eget skjema. Skjemaet fås tilsendt ved å kontakte NSDM v/seniorrådgiver Frank Remman ( frank.remman@uit.no ).

Skjemaet med personopplysninger fylles ut og sendes i retur til NSDM v/Frank Remman. Disse opplysningene sendes videre til DFØ via Reiseenheten ved UiT, og her oppgis også korrekt kontering. Etter en stund vil den eksterne motta en e-post fra DFØ med link til selvbetjeningsportalen og brukerdokumentasjon. Deretter kan den eksterne selv fylle ut og sende reiseregning elektronisk via DFØ.

Prosjekter i programmet

Her er en samlet oversikt over de fleste prosjekter NSDM har støttet i årens løp gjennom “Programmet”

Prosjektnavn
Prosjekt
leder
E-post
Veileder
Oppstart
Rural Health for peace
Juan Carlos Solis Aviles
Helen Brandstorp
2019
Økt samtrening etter akuttkurs
Mona Martinsen
Helen Brandstorp
2019
Nasjonalt nettverk for akuttmedisinsk samtrening utenfor sykehus
Magnus Hjortdahl
 
2019
Utvikling av forskningsprosjekt innen samisk ungdomshelse v/Kristine Andreassen
Kristine Andreassen
2019
Sykepleie i Nord
Liss Trine Eriksen
Venke Sørlie
2019
Hvordan sikre drift etter oppstart av kommunalt sår- og stomiteam?
Ragna Eikanger
Birgit Abelsen
2019
Kan legestudenter lære akuttmedisin i en distriktskommune?
Kjell Gunnar Skodvin
Magnus Hjortdahl
2019
Samtrening mellom ulike nødetater
Sverre Håkon Evju
Magnus Hjortdahl
2019
Bruk av video mellom legevaktslege og bakvaktslege
Hege Hammer Bech
 
2018
Legevakta i Karlsøy- hvordan brukes den og av hvem?
Gry Berntzen
 
2018
Effekten av akuttmedisinske øvelser i Vadsø
Britt Larsen Mehmi
Helen Brandstorp
2018
En offentlig integrert primærlegetjeneste i distrikt
Elisabeth Swensen
Birgit Abelsen
2018
 
 
 
 
 
Skiskadedatabase
Jonas Jeppesen
 
2010
Er det trygt å bli akutt syk i distrikt? 
Martin Bruusgaard Harbitz
Margrete Gaski
2016
 
 
 
 
 
Vurderinger på legekontor i møte med den syke pasienten
Jorunn Nygaard og Trine Rydningen
Helen Brandstorp
2015
Rural Pallitative Care in Northern Norway
May-Lill Johansen
 
2014
Prosjekttittel
Ansvarlig
start
slutt
 2010
2012
2016
2017
2016
2017
2015
2017
2010
2015
2010
2012
2016
2017
Bushmedisin på vidda eller akuttmedisinsin der en henger med
 2000
2002
 2009
 
 2013
2017
Kjetil Karlsen
 2005
2006
 2003
2005
2009
2012
Tom Christensen
 
2003
 2014
2018
 
2003
 2007
2009
 
2010
 2012
2015
 
2005
 
2004
 
2009
2016
2017
 2013
2014
 
2012
 2013
2016
 
2003
A Nordberg
 
2010
2016
2018
 
2010
 2012
 
 
2003
 2011
2012
 
2003
Chun-Lan Zhang
 
2009
 Overført SKDE
2014
2011
2012
Knut Erik Eliassen
2010
2012
A Svensson / T Bjørnheden
 
2007
Glenn Severinsen
 
2005
 
2004
2006
2009
Rune Hermannsen
 2003
2003
Karin Nilsen
2011
2012
Tone Leinan
 Overført AFE Nord
 
Erlend Jørgensen
 
2004
2016
2017
 
2004
 
2003
 
2002
May Britt Lund
 
2004
K. M. Agledal
 2004 
2010
2010
2012
 2013
2016
 2008
Overført    PhD  tverrfaglig trening
2016
 2008
2012
2016
2017
2016
2017
 
2007
Einar Hovlid
2010
2012
Kvalitet i helsetjenesten – dagens diabetesomsorg
2009
2012
Tor Claudi
 
2008
Ledelse av primærmedisinsk  virksomhet.
 Overført PhD
2014
2015
2015
2012
2016
C Schousgaard
 
2009
 
2007
Eivind Merok og Olaug Lian
 
2005
 2012
2015
 
2003
 
2006
Carol Pascoe
 
2011
 
2012
Guttorm Raknes og Anne Karin Forshei
 
2011
Øystein Lappegard
 2012
 
Jesper Blinkenberg
2010
2011
2009
2012
2010
2011
2009
2010
Jakob Moe
 
2009
2013
2016
 
2005
Harald Lystad
2012
2014
 
2007
 
2012
 
2009
 2014
2016
2015
2017
 
2001
 
2012
2013
2016
 2013
2017
 2009
2014
 
2008
2011
2013
Overført SAMLED, Bodø
 
Søkelys på samfunnsmedisin
Local Public Health Physicians in Norway from 1994 to 2002
 
2008
Torsdagsdrill lege/ambulanse/legevakt i Kautokeino
 
2010
 
2013
 2013
 
 
2008
 
2010
 Overført PhD
2016
 
2004
 
2003
 
2004
 
2004
2015
2017
2012
2017