150 deltakere fra hele landet – fastleger, kommuneoverleger, kommunale helseledere, studenter, folk fra statsforvalter, helsedirektorat, HOD, KS, Legeforeningen, universitetene m.fl – deltok på konferansen «Restaurering og nybygg – utvikling av legetjenestene i kommunene» på Ishavshotellet i Tromsø 15.-16.november 2022. Det ble en gedigen workshop der legetjenestene i kommunene ble belyst og diskutert fra mange ulike vinkler. Noen måneder etter konferansen kom ekspertutvalgets rapport «Gjennomgang av allmennlegetjenesten». Mye av det vi diskuterte på konferansen er sentrale tema i ekspertutvalgets rapport. Deltakerne i rundebord-diskusjonene var erfarne fagfolk med lang fartstid. Meningene og innspillene var mange; en del tema var det stor enighet om, andre var mer motsetningsfylte. Denne rapporten viser derfor et komplekst bilde som kan bidra til videre arbeid med å utvikle allmennlegetjenesten.

Her er eksempler på forslag det var bred enighet om:

Flere allmennleger

 • Det må bli flere allmennleger, og finansiering av disse må sikres

Legevakt

 • Legevakt må inn i totalarbeidstiden og totalarbeidstiden må ned
 • Honorering i form av fastlønn som gjenspeiler at legevakt for fastleger er overtid
 • I mindre kommuner bør legevakt være en integrert del av legejobben, ikke et tillegg

Fremtiden bygges med utdanning og forskning i kommunene

 • Allmennmedisin må prioriteres tidlig under utdanningen, faget må framsnakkes, og studentene må sikres god veiledning
 • Finansiering av kommunen som undervisningsarena må løses
 • Mangel på praksisplasser i allmennmedisin må løses; sykehjemmene kan benyttes som utdannings-arena i langt større grad enn nå.
 • LIS1 proppen må løses
 • LIS1-ventere må sikres veiledning og oppfølging
 • Det må etableres løsninger for at danske og svenske leger med KBU og AT-tjeneste kan få godkjent tjeneste og slippe LIS1.
 • ALIS-tilskudd må videreføres med nasjonal ALIS-ordning og det bør bli mindre administrasjonsbyrde for kommunene
 • God veiledning er avgjørende for studenter, LIS1-ventere, LIS1 og ALIS; veilederutdanning med større kapasitet og bedre finansiering må på plass, kanskje kan senior-leger være en ressurs som vi ikke har benyttet godt nok hittil?
 • Behov for mer forskning i allmennmedisin og strukturer som stimulerer til dette

Vikarer

 • Vikaravtaler: det bør lages en nasjonal oversikt over anbefalte tiltak/avtalepakker som kommunene kan velge fra. Er for eksempel rammeavtaler for legevikarer en mulig løsning?

Kvalitet, pasientsikkerhet og ansvar

 • Alle kommuner bør ha et system for håndtering av alvorlige hendelser/klagesaker i allmennlegetjenesten.
 • Viktig å ha gode rutiner for mottak av vikarer og nyansatte.
 • Medisinstudiet i Oslo har kvalitetskontroll og ledelse som eget fag, og det rapporteres økende interesse fra studentene. Kan dette også bli er obligatorisk element eller eget læringsmål i spesialistutdanningen?

Hele rapporten finner du her: Konferanserapport Legetjenestene i kommunene_15.-16.nov 2022