Representanter fra Meløy, Odda og Årdal kommune var i forrige uke samlet til workshop i Bergen. Kommunene er med i EU-prosjektet Recruit and Retain – Making it Work hvor NSDM er en av fem partnere fra i alt fem land. De tre kommunene er valgt ut til å delta i prosjektet fordi de alle over lang tid har hatt utfordringer med å rekruttere leger til den kommunale legetjenesten.

I prosjektkommunene har det siden våren 2016 vært arbeidet målrettet med å bedre rekruttering og stabilisering av fastleger. I samtlige kommuner er arbeidet godt forankret i kommunenes toppledelse og i legegruppen. Det arbeides ut fra formelle prosjektplaner med både bred deltagelse og forankring ellers lokalt. De har alle lyktes godt.

I alle de tre kommunene har deltagerne erfart at det er behov for organisatoriske endringer for å gjøre legejobbene mer attraktive. Slike endringer er det ikke alltid enkelt å få gjennomslag for lokalt, særlig ikke når det politiske nivået må involveres i beslutningene. Det handler om å samle legetjenester i felles legekontor, opprettelse av nye legehjemler og annet.

På workshopen i Bergen delte kommunene sine erfaringer. De hentet tips og inspirasjon fra hverandre. De opplevde alle at det har skjedd forbedringer og de har nå knyttet til seg flere faste leger enn før. To av kommunene, Odda og Årdal, har blant annet rekruttert nye leger gjennom ALIS-VEST prosjektet.

Årdal: fastlege Bjarte Hove, kommunalsjef Rigmor Svanberg og fastlege Tarique Sikder  synes samarbeidet dem i mellom er utmerket!

Meløy: saksbehandler Liv Stavne og kommunalsjef Kristin Eide

Odda: Avdelingsleder Ingebjørg Måkestad Brekke, Ragnhild Helle, Områdeleder Marit Hammersland Dagestad, plasstillitsvalgt fagforbundet Jorunn Mikkelsen og fastlege Birgit Ystevik