27.oktober deltok NSDM på hybridkonferansen «Redefining peripherality», se https://www.interreg-npa.eu/events/npa-annual-event-2021-redefining-peripherality/ . Den fant fysisk sted i Sligo, Irland, og ble arrangert av EU-nettverket Northern Periphery and Arctic Program. NSDM deltok i NPA Covid-19-response group, og oppsummeringer fra de ulike prosjektene ble formidlet: https://www.interreg-npa.eu/covid-19/npa-response-group-and-projects/

Konferansen handlet om hvordan Covid.19 har bidratt til å initiere og akselerere nye måter å jobbe, leve, yte tjenester, kommunisere, ta beslutninger i alle samfunnssektorer. Oppfatningen av periferi og distrikt er i endring, og distriktene har på mange områder fått større innflytelsesmuligheter.

NSDMs covid-forskning om spenningene som oppsto mellom distriktskommuner og nasjonale myndigheter i starten av pandemien, viste hvordan det norske systemet bidro til en fornuftig balanse mellom top-down og bottom-up-påvirkning av tiltakene. En sterk tradisjon for lokaldemokrati og autonomi med lovforankring, tydelige kommuneoverleger med lokalkunnskap og lyttende nasjonale myndigheter la grunnlaget for en god håndtering av pandemien i Norge.