Skottene gjør mye spennende for å utvikle og styrke legetjenestene i distrikt. Vi lar oss gjerne inspirere! 70 deltakere på frokostwebinar om en interessant skotsk modell som legger til rette for leger som ønsker å jobbe i distrikt i kortere eller lengre perioder basert på allmennmedisinske kjerneverdier.

Innlegg ved Dr.Kirsty Brightwell, Dr. Charlie Siderfin og HR-sjef Lorraine Hall

Bakgrunn

I den nordlige delen av Skottland er det lang avstand mellom allmennpraktikerne. De fleste praksisene har en til to leger, 3000 eller færre pasienter, noen så få som 300. Det er utfordringer med rekruttering. Det er ikke nok allmennleger. Det er vanskelig å skaffe vikarer – det er «selgers marked». De er ett skritt fra «katastrofe» hele tiden.

Utgangspunkt for prosjektet var bekjentskap legene imellom. De hadde felles utfordringer, men man jobbet parallelt og i konkurranse med hverandre. Dette opplevdes lite hensiktsmessig, og de ble enige om å skape noe sammen.

“Rediscover the Joy of General Practice” https://www.srmc.scot.nhs.uk/joy-project-2/ er et samarbeidsprosjekt mellom syv helseregioner (Health Boards) i nordlige deler av Skottland inkl Shetland, Orknøyene og Hebridene, og koordineres av Scottish Rural Medicine Collaborative https://www.srmc.scot.nhs.uk/about/. Den første piloten startet i 2019 med 33 allmennleger som ble ansatt i et Rural GP Support Team.

Rural GP support team

 • Samarbeid framfor konkurranse
 • Ønsket å etablere et team som kunne støtte små, sårbare praksiser i distriktene. De ønsket å heve standarden/kvaliteten og bidra til kontinuitet. Fokuset er på verdier.
 • Målgruppen er bl.a. allmennleger som vurderer å gå av med pensjon/har gått av med pensjon og allmennlegen som arbeider i utlandet.
 • Kontrakten: Allmennlegene inngår avtale om antall uker de ønsker pr. år. Binder seg til 1 – 4 uker i en distriktspraksis.
 • Viktig at deltakerne har de samme visjoner og verdier.
 • Både allmennlegene og praksisen evalueres i etterkant av tjeneste. 99,9 % av pasientene er fornøyd.
 • Visjon:
  • Økt bærekraft (mindre avhengig av andre vikarer)
  • Støtte for sårbare praksiser i distriktet
  • Fleksible mulighet for arbeid for allmennpraktikere
  • Heve standard for pasientene
  • Kvalitetsheving
 • Verdier – tilbake til kjerneverdiene
  • Pasientsentrert og holistisk
  • Empati
  • Åpenhet og fleksibilitet
  • Resiliens – individ, team og praksis
  • Kvalitetsforbedring
  • Glede i allmennpraksis
 • Forståelse av barrierer og muligheter
  • Begrenset og aldrende legekorps: Valgfrihet, fleksibilitet, fokus på verdier, mulighet for støtte, realisering av drømmen om distriktspraksis
  • Økonomisk og personlig risiko ved å flytte (familie): Dekker reise. Praksisen finner bolig. Korte perioder i distriktet.
  • Frykt – isolasjon: Etablere «Rural GP Support Team» og bl.a. ansette en «Rekrutterings/relasjons leder», gjennomføre helgesamling, trening akuttmedisin og møter «ansikt til ansikt». BASICS Scotland, standardisert trening, utstyr og standardiserte protokoller
  • Frykt – ferdigheter og kunnskap:a. standardisering av trening, utstyr, medisiner og retningslinjer akuttmedisin. Støtte fra Ambulansetjenesten.
 • Bygge team: Bl.a. Whatsapp-gruppe og regelmessige møter. Ledelse viktig, men utfordrende.
 • Fleksibilitet: Allmennlegene bestemmer hvor og når de vil jobbe, vanligvis 1- 4 uker. Kan prøve forskjellige steder.
 • Forståelse av menneskelige behov: Legger bl.a. til rette for allmennlegenes forskjellige behov (avhengig av alder, tidspunkt i karrieren). Gjennom samtaler kartlegges behov gjennom individuelle samtaler og legger til rette for å møte behovene. Dialog om hva praksisen trenger, og hva allmennlegene kan yte og hvilke behov hen har. Viktig å selge stedet og jobben.
 • Relasjoner er helt sentralt i modellen.
 • Kontrakten – pengene rekrutterte ikke, men denne helhetlige tilnærmingen for å ivareta og samarbeid.
 • GP’s hub: Team av leder, lege, administrator, relasjonsansvarlig, organiserer kontakten mellom legen og legekontoret. Sørger for å ivareta hensikten med prosjektet, arrangerer helgekurs, trening ++
 • Eksperimentelt prosjekt, man har prøvd å respondere og justere fortløpende.
 • Som prosjekt må man være innstilt på å risikere noe, og villig til å satse.
 • Er ikke en langsiktig løsning på rekrutteringsutfordringene, jobber med Staten for å finne varige løsninger

Litt historikk og noen resultater og erfaringer

 • 2018: Oppstart med støtte fra regjeringen
 • 2019: Første utlysning i British Medical Journal. Fikk 51 søkere. 35 allmennpraktikere ble rekruttert. Helgesamling. 99 uker tjeneste ble «levert» i løpet 8 måneder.
 • 2020/2021: Andre utlysning. 50 søkere. 28 ble rekruttert. 275 uker tjeneste «levert»
 • 2021/2022: Utvidet geografisk område. Tredje utlysning. 47 søker. 38 nye ble rekruttert. 270 uker tjeneste «levert».
 • 2022/2023: 253 uker tjeneste «levert».
 • 2023: Totalt 61 leger som har kontrakter. Flertallet er menn fra England over 55 år. Søkerne har allerede arbeidsglede, men leter etter nye utfordringer. Noen arbeider 3 måneder pr år, andre 2 uker. I snitt 4-6 uker.
 • The Hub har bygget en sikkerhet som rekrutterer også yngre leger, og man ser nå også yngre leger (30-40 årene), som igjen har spredt rykter om The joy, gir flere leger en liten smakebit av distriktsmedisin i Skottland.
 • For nyutdannete leger har det også vært attraktivt for både bredde i fag, samt reise- opplevelsesmulighet.
 • 5 allmennleger har blitt på steder de har vikariert.
 • Klarer å sette inn vikar på planlagt fravær (men ikke plutselig kortvarig sykefravær). “Kan ikke komme I morgen, men kanskje neste uke.”
 • Får statlig støtte til bl.a. The GP hub, men kan blir selvfinansierende.

Hvorfor virker modellen (utdrag)

 • Grunnlaget for å finne glede i arbeidet – autonomi, å tilhøre et team, kontroll
 • Organisert og dedikert ledelse
 • Bygger relasjoner mellom allmennlegene i the Joy og de som er i distriktspraksisen
 • Gir faglig og sosial støtte
 • Dekker fravær i tjenesten i distriktene der det har vært vanskelig å skaffe vikarer
 • Reduserer vikarkostnader
 • Gir fleksibilitet for den enkelte allmennlege
 • Møter utfordringene underveis, prøver, lærer og endrer (ikke rigid struktur)