En ny kunnskapsoppsummering fra NSDM bidrar med innsikt i hva som kan bidra til å rekruttere og beholde sykepleiere i distriktskommuner, og hvilke virkemidler som kan være aktuelle for lokale og nasjonale myndigheter, og for utdanningsinstitusjonene i arbeidet med å sikre sykepleiere til distrikt i årene fremover. Rapporten er utført av Anette Fosse og Birgit Abelsen på oppdrag fra Norsk sykepleierforbund.

Sykepleiermangelen i Norge er stor og økende, spesielt i distrikt. Sykepleiere utgjør en helt nødvendig ressurs, og er avgjørende for bærekraftige lokalsamfunn og beredskap. Arbeidet med å rekruttere og beholde sykepleiere er krevende. Helsevesenet kan ikke løse helsepersonellmangelen alene.

I denne kunnskapsoppsummeringen peker vi på sammenhengene mellom befolkningens helsebehov, utdanningen av helsepersonell og helsetjenestens behov for fagfolk med riktig kompetanse. Den gjensidige avhengigheten mellom disse elementene fordrer et tett og planmessig samarbeid mellom nasjonale og lokale myndigheter og fagmiljøer, utdanningsinstitusjoner og helsetjenester, og mellom brukere, fagfolk, politikere, byråkrater og fagforeninger. Utfordringene med mangel på sykepleiere og annet helsepersonell kan ikke løses av kommunene alene, ei heller av hvert enkelt fagdepartement. Befolkningens helsebehov danner grunnlaget for både helsetjenesten og utdanningene. Endret behov i helsetjenesten fordrer tilpassing av utdanningsinnholdet, og virkningsfulle tiltak i utdanningssektoren fordrer praksisplasser og tilpassing i helsetjenesten.

Sikring av sykepleiere til distrikt krever målrettet, systematisk og regelmessig arbeid på alle nivåer, basert på en nasjonal forståelse og lokal tilpassing, samt nødvendig finansiering og rammeverk. Basert på tilgjengelig kunnskap om effektive tiltak presenterer vi noen verktøy (i uprioritert rekkefølge) som har vist at de kan bidra til å rekruttere og beholde sykepleiere i distrikt:

Utdanningen

 • Rekruttering fra distrikt
 • Desentraliserte og fleksible sykepleierutdanninger
 • Utplassering i distrikt og praksisnær læring
 • Distriktrelevant læringsinnhold
 • Overgang-til-praksis-ordninger

Helsetjenesten

 • Økonomiske insentiver
 • Gode arbeidstidsordninger
 • Videreutdanning og arbeidsdeling
 • Kvalitet i tjenesten, anerkjennelse, arbeidsmiljø
 • Tilrettelegge for familie og sosialt liv

Systematikk og plan på kort og lang sikt

 • Anerkjenn det unike i distrikt
 • Inkludere distriktenes perspektiv
 • Tilstrekkelige ressurser
 • Årlig syklus
 • Regelmessig evaluering

Tiltakene som foreslås til verktøykassen kan brukes i ulike kombinasjoner. Dokumentasjon for assosiasjon med rekruttering og stabilisering av sykepleiere gjelder ikke hvert tiltak især, men er basert på forskning på ulike kombinasjoner av tiltak, og det anbefales en mangefasettert tilnærming, der grunnmuren er muligheten til å utføre godt klinisk arbeid.

Her kan du lese rapporten: Kunnskapsoppsummering – rekruttere og beholde sykepleiere i distrikt