Rekruttere og stabilisere

NSDM jobber med rekruttering og stabilisering i ulike fora i inn -og utland. Her er noen av disse:

Seminar KaikouraNew Zealand

NSDM og Kaikoura Health Care i Kaikoura, New Zealand arrangerte et velbesøkt nasjonalt seminar i mai 2019. Målet var å utveksle erfaringer og diskutere hvordan man kan bygge en bærekraftig helsetjeneste i rurale områder. Rammeverket utarbeidet av Making it Work prosjektet lå til grunn for seminaret. Rammeverket ble også presentert i en «Hui» (Maori ord for samling/møte) arrangert av Ministry of Health i Wellington noen uker senere. Rapporten etter seminaret kan du lese her:

Fra seminaret i Kaikoura

Rural Health for Peace (RHfP).

I august 2018 fikk Nasjonalt senter for distriktsmedisin en forespørsel fra Helse- og omsorgsdepartementet om å bidra til å realisere en Memorandum of Understanding (MoU) «Om samarbeid innen helse» mellom Norge og Colombia.  Vi kaller samarbeidet for «Rural Health for Peace» da intensjonen med MoU’en er å videreføre Norges bidrag til fredsprosessen i Colombia også på helsefeltet. Det overordnende målet i Rural Health for Peace er å lage en modell for å arbeide systematisk med rekruttering og stabilisering av helsepersonell i distrikt i Colombia med utgangspunkt i rammeverket «Recruit & Retain», som NSDM har vært med å utvikle i et annet internasjonalt samarbeid. https://www.nsdm.no/rural-health-for-peace-in-colombia/

Fra venstre: Håvard Søndenå, Torstein Risør, Helen Brandstorp, Rosa Duran, Ingvill Konradsen, Arnoldo Barbosa, Juan Carlos Aviles.


WONCA World Rural Health konferanse i Albuquerque New Mexico
NSDM arrangerte en workshop om rammeverket på World Rural Health konferanse i oktober 2019.  Rammeverket ble mottatt med interesse og nysgjerrighet. Abstract kan du lese her:
Fra WONCA: Roger Strasser, Helen Brandstorp og Anders Svensson.

Making it Work – Recruit and Retain

Fra 2011-2018 ble det gjennomført et internasjonalt samarbeid mellom akademikere, administratorer, helsepersonell og annet fagfolk i et felles prosjekt for å studere faktorer som påvirker rekruttering og stabilisering av helsepersonell i distriktene. Resultatet er et kunnskapsbasert rammeverk som beskriver en strategi for å utvikle bærekraftige helsetjenester i distrikt.

NSDM gjennomførte i samarbeid med EU en oppfølgingsstudiestudie med målsetting å ytterligere øke kunnskapen om hvordan skape en bærekraftig helsetjeneste i distrikt.   Den norske case-studien i EU-prosjektet Recruit & Retain –Making it Work har hatt mål om å bidra til: 1 å forbedre rekruttering og stabilitet av fastleger i tre case-kommuner, 2) identifisere vellykkede strategier for rekruttering og stabilisering og 3) formidle disse strategiene til andre liknende kommuner.

Demografiutvalget

Demografiutvalget er et offentlig utvalg nedsatt av regjeringen i 2019, ledet av Viktor Normann som skal se på hvilke konsekvenser befolkningsendringer får for distriktene. I slutten av februar 2020 presenterte Birgit Abelsen, Margrete Gaski og Anette Fosse fra NSDM et notat om rekruttering og stabilisering av helsepersonell til distrikt for utvalgt. Notatet beskriver utfordringene; Utdanningssystem som ikke er tilpasset behovene i distriktene, rekruttering og stabilisering av helse personll og store avstander. Man foreslår noen løsninger for eksempel utdanne mer helsepersonell i Norge og knytte utdanning til distriktene, bruke rammeverket «Recruit and retain» og sikre bedre styringsverktøy for fastlegeordningen. Notatet kan du lese her: