Rekruttering og stabilisering av leger i Vesterålen 2022 – kartlegging av legetjenesten i Vesterålen

av Anders Svensson, kommuneoverlege i Bø i Vesterålen & forsker ved Nasjonalt senter for distriktsmedisinske, UiT.

Introduksjon

Helsevesenet, fremfor alt i distrikts-Norge, har lenge hatt utfordringer med å rekruttere helsepersonell. Mange lokalsykehus og kommuner mangler legespesialister. Til tross for mange tiltak er vi fortsatt avhengige av kostbare vikarordninger for å opprettholde tjenestene. Dette truer kvaliteten på tjenesten og kvaliteten på utdanningen av nye leger. Lokalsykehus og kommuner sitter i samme båt, og fisker etter leger i den samme dammen. Som en del av et større rekrutterings- og stabiliseringsprosjekt har Vesteråls-kommunene (Hadsel, Sortland, Bø, Øksnes, Andøy) og lokalsykehuset (Nordlandssykehuset Vesterålen) gjennomført en kartlegging av den samlede legetjenesten i Vesterålen. Resultatene skal legges til grunn for felles strategi og tiltak for å bedre rekruttering og stabilisering av leger i regionen.

Bakgrunn

Pasienten lever og bor i et lokalsamfunn, og det meste av behandlingen av pasienten foregår i kommunehelsetjenesten og i lokalsykehus. Kvaliteten på den helsetjenesten som kommunene og lokalsykehuset sammen yter og hvordan de samhandler er med andre ord avgjørende for innbyggernes helse.

Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse-Midt Norge skrev i en kronikk i Dagens medisin i 2022 om betydningen av lokale helsetjenester: «Vi trenger sterke lokalsykehus som har både infrastruktur og økonomi til å sikre befolkningen god spesialisthelsetjeneste som kan være attraktive arbeidsplasser for ansatte. Den internasjonale trenden viser at det er ønskelig å flytte spesialisthelsetjenester ut fra sykehusene og nærmere befolkningen, og det gjør ikke lokalsykehusene mindre viktig som base for kompetanse og rekruttering» (1).

Vi trenger også kommuner med en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste og fastlegetjeneste av god kvalitet og innhold. Vi må ha personell med riktig kompetanse og gode arbeidsvilkår i alle ledd. Sandvik et al har dokumentert at kontinuitet i fastlegeordningen er assosiert med lavere dødelighet og færre innleggelser i spesialisthelsetjenesten(2). Kontinuitet gir bedre kvalitet i helsetjenesten, men er også en forutsetning for god samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Kommunene i Vesterålen og lokalsykehuset har, i likhet med andre distriktsregioner, hatt store utfordringer med å rekruttere leger over lang tid. Den pågående fastlegekrisen og pandemien har forverret situasjonen, ikke bare i Vesterålen, men i hele landet, og har ført til at også kommuner i mer sentrale strøk har blitt rammet.

Pandemien har i tillegg ført til mangel på vikarer både i spesialisthelsetjenesten og kommunene i Vesterålen, noe som har forverret situasjonen ytterligere og ført til redusert kapasitet og store kostnader. I 2021 fikk Bø kommune skjønnsmidler fra Statsforvalteren til et forprosjekt med målsettingen om å beskrive og kartlegge legetjenesten i regionen og vurdere hvordan kommunene og lokalsykehuset kan jobbe i lag for å bedre situasjonen.

Du kan lese hele rapporten her:

Rekruttering og stabilisering av leger i Vesterålen 130622