Det regionale helseforetaket i nord trekker i front for å sikre Nord-Norges interesser når fastlegeordningen er satt under lupen av nasjonale myndigheter.

Sviktende rekruttering til og stabilitet i fastlegetjenesten ble for alvor satt på den nasjonale helsepolitiske dagsorden i 2017. Temaet ble da også et anliggende for Helse Nord RHF; dels basert på historisk erfaring om at rekrutteringssvikt i legetjenesten alltid har rammet Nord-Norge hardest, og dels på at svekkelser i fastlegetjenesten potensielt vil ha store negative konsekvenser for spesialisthelsetjenesten.

Helse Nord RHF gav Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) i oppdrag å beskrive status og utfordringsbildet i Nord-Norge, noe som resulterte i rapporten Fastlegetjenesten i Nord-Norge, som kom i mai 2018.

Arbeidsgruppe med bred representasjon
NSDMs rapport er utgangspunktet for vedtak om oppfølging, som er gjort både i styret for Helse Nord RHF og i Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord og KS. Begge vedtak anbefalte at Helse Nord RHF burde ta initiativ til etablering av en arbeidsgruppe med representasjon fra berørte parter, først og fremst kommuner, KS og fylkesmenn i de tre nord-norske fylker, med mandat å fremme forslag om konkrete, prioriterte tiltak som kan bidra til å styrke rekrutteringen til og stabiliteten i fastlegetjenesten i Nord-Norge.

Følgende personer ble oppnevnt i arbeidsgruppen, som startet sitt arbeid i slutten av januar 2019:
• Finn Henry Hansen, Helse Nord RHF (leder)
• Anne Grethe Olsen, fylkesmannen i Troms og Finnmark
• Morten Sundnes, Fylkesmannen i Nordland
• Tom Mikalsen, KS Nord-Norge.
• Fastlege Bjørn Nordang, Nordkapp kommune
• Kommuneoverlege og fastlege Hedda Herder Nilssen, Fauske kommune
• Prosjektleder Svein Steinert, ALIS-Nord
• Rådgiver Guri Moen Lajord, Universitetssykehuset Nord-Norge
• Forskningsleder Birgit Abelsen, NSDM

Posisjonering for endringer som gavner Nord-Norge
Det foregår nå en omfattende nasjonal evaluering av fastlegeordningen som skal følges opp med en nasjonal handlingsplan våren 2020. Det foregår i tillegg arbeid på ulike områder i regi av trepartssamarbeidet mellom staten, KS og Legeforeningen for å styrke fastlegeordningen.

Arbeidsgruppen i nord planlegger å legge fram sin rapport tidlig på høsten i år. Gruppen har ambisjon om å få tydelig fram for nasjonale myndigheter hvilke endringer som vil styrke fastlegetjenesten i Nord-Norge og at endringer i fastlegeordningen på nasjonalt nivå må ha positiv effekt også i Nord-Norge.

Allerede 30. august, på den åpne, nasjonale konferansen Vi tror på fastlegeordningenvil initiativtaker Finn Henry Hansen fortelle om denne satsningen.

Arbeidsgruppen møtte Helsedirektoratet, KS og Legeforeningen for å bli orientert om arbeidet på nasjonalt nivå med å forbedre fastlegeordningen i februar i år. Fra venstre: Birgit Abelsen, Finn Henry Hansen, Anne Grete Olsen, Bjørn Nordang, Svein Steinert, Hedda Herder Nilsen, Morten Sundnes og Tom Mikalsen.