Gjensyn med nyhetssak fra oss 6. juni 2018: Prosjektleder Hega Hammer Bech og sykepleier Lisbeth Øgård ved den interkommunale legevakta i Bardu har avsluttet et prosjekt der de har jobbet for bedre samhandlingen mellom  legevaktsentraler tilhørende AMK Tromsøs dekningsområde og selve AMK sentralen ved UNN Tromsø.

De har ønsket å skape bedre felles forståelse og samhandling mellom legevakt- og AMK-sentral, bedre kommunikasjon mellom LV-sentralene og fokus på distriktene i Troms. For å oppnå  dette ønsket de å utarbeide en felles møtearena og gjennomføre årlige fagseminar for LV-sentraler og AMK Tromsø.  

 Arbeidet er gjort med prosjektmidler fra NSDM.

Utgangspunktet for prosjektet var at legevakta i Bardu opplevde litt for mange avviks meldinger i samarbiedet med AMK-Tromsø. Mange av avvikene liknet hverandre. I  et møte med AMK senhøsten 2016,  så Bech og Øgård at utfordringene også liknet de som andre legevakter opplevde.

Ettersom LV-sentralene er spredt i et stort geografisk område fra AMK , er det vanskelig å ha hyppige samarbeidsmøter der man fysisk treffes.

Figurene illustrerer hvordan de opplevde forholdet mellom AMK og de ulike legevaktsentralene. Sirkelen til høyre er slik de ønsker at det skal være for alle, med pasienten i sentrum.

Tiltak

Gjennom idémyldring med sentrale fagpersoner i AMK Tromsø (Ellen Dahlberg og Stian Kvalvik) ble følgende tiltaksideer utviklet:

1. Utarbeide en felles samarbeidsarena mellom AMK og legevaktsentraler i form av et årlig fagseminar.

2. Gjenoppta arbeidet med felles opplæringsplan for legevaktsentraler. (Dette arbeidet ble startet av KOKOM i 2012 men ble aldri implementert og godkjent (Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap)).

3. Ønske om at legevaktsentralene bruker samme beslutningsverktøy som AMK (Norsk index for medisinsk nødhjelp)

4. Gjennomgang av nødnettprosedyrer og enighet om bruk av talegrupper.

1.Fagseminar: I mars 2017 inviterte AMK Tromsø til et fagseminar der alle legevaktsentralene var representert. Der  ble ulike utfordringer luftet og tankene for prosjektarbeidet presentert. Hovedtema var felles situasjonsforståelse.

Kartlegging: Det ble besluttet at en kartlegging av legevaktsentralene var nødvendig. Høsten 2017  ble  alle legevaktsentralene besøkt og samtidig gjorde Bech og Øgard en kartlegging ved bruk av spørreskjema.

Legevaktsentralene har de samme oppgavene, men selv om alle tilhører samme AMK-område, har alle ulike måter å løse dette på. Kartleggingsarbeidet gav en økt forståelse for AMKs utfordringer i samarbied med de ulike legevaktsentralene.

Avstanden mellom legevakt og AMK er for stor, det er ingen arenaer for å treffes og finne løsninger for utfordringer som oppstår. Dette gjør at dialogen preges av dette, og det oppstår unødvendige konflikter/ avvik.

På bildet er fra besøk på Harstad legevaktsentral. Fra venstre: Merete Nyheim, Lisbeth Øgård,  Hege Hammer Bech, Kjersti Dale Nilsen fra Harstad (foran)

Fast møtearena?  Å etablere en fast møtearena for å skape et godt samarbeid legevaktsentralene seg i mellom og med AMK Tromsø, ble vurdert som et nyttig grep å ta. Videre at alle ledd i kjeden må jobbe med måten operatørene kommuniserer på. Dette er viktig med tanke på at alle er samarbeidspartnere.

Gjensidig hospiteringsordning? Det kunne også vært ønskelig med en fast og gjensidig hospiteringsordning. Legevaktspersonell kunne hospitert på andre legevaktsentraler og på AMK. Det samme gjelder for AMK som kunne vært ute på besøk hos de ulike legevaktentralene. Dette mener vi er viktig for å skape en bredere forståelse for de ulike utfordringer man står i ute i distriktene og inne på AMK.

2.Fagseminar: Prosjektet ble avsluttet med et fagseminar i Bardu 31. januar 2018. Her ble arbeidet oppsummert og tiltak som man ønsker å fortsette å jobbe med identifisert:

1. Felles fagdag for alle legevaktsoperatører under AMK Tromsø sitt område. Tema: kommunikasjon

2. Hospitering (LV-operatører hos AMK og AMK-operatører på LV i distriktet)

3. Årlig AMK seminar

Oppsummering fra Beck og Øgård: Vi har fått et bedre innblikk og større forståelse for LV- sentralen og AMK sine arbeidsoppgaver og plikter. Vi i Bardu fått et mye tettere samarbeid med AMK og de øvrige legevaktsentralene i vårt AMK-område.

Vi har klart å opprette en samarbeidsarena som skal videreføres x 1 årlig, og Bardu har tatt på seg vertskapet for dette. Neste seminar planlegges til høsten 2018. Her vil vi ha fokus på de områdene man kan bli bedre på, løfte hverandre i fellesskap, og ikke prate det ned. Det er ønskelig med en ekstern foreleser med fokus på kommunikasjon.

I prosjektperioden har man også utarbeidet enkelte nye rutiner for nødnett som er tilpasset vårt område. Disse planlegges utrullet høsten 2018.