Tre ulike forskergrupper i vårt miljø jobber nå med studier av leger, pasienter og annet helsepersonell i distriktskommuner. Resha Al-Azzawi vil se nærmere på hvordan erfarne leger tar avgjørelser i situasjoner med usikkerhet. Martin Bruusgaard Harbitz ser på pasienters perspektiver på pasientsikkerhet. Trine Sørensen og Jorunn Nygaard har snakket med både sykepleiere, hjelpepleiere, assistenter, helsesekretærer og leger om mestring og trygghet i jobben på Senja.

Legers perspektiv

Å være i stand til å ta avgjørelse om diagnose og behandling er en sentral del av legens arbeide, men vi vet fortsatt lite om hvordan leger gjør det i praksis. Og vi vet nesten ingen ting om hvilken betydning klinisk erfaring har for håndtering av usikkerhet.

 

Engelske Resha Al-Azzawi flyttet til Tromsø etter å blitt spesialist allmennmedisin og er nå phD-stipendiat. Hun har i nylig sendt ut invitasjoner til erfarne distriktsleger som hun ønsker å observere og intervjue.

Formålet er å undersøke hva som blir gjort i situasjoner der det ikke finnes fasitsvar eller enkle løsninger. Har leger i distrikt en velutviklet evne til å tåle usikkerhet? Finnes det lokale mestringsstrategier for håndtering av kliniske problemstillinger? Det er et mål å utforske om det finnes metoder som bør trekkes inn i undervisning av medisinstudenter og nyutdannede leger. Veiledere er Torsten Risør og Peder A. Halvorsen og finansieres av UiT.

 

 

Pasienters perspektiv 

Martin B. Harbitz er også lege og godt igang med sin intervjustudie av 20 pasienter i hele Nord-Norge med spørsmål om hva som gjør at de føler seg trygge i små kommuner med lang avstand til sykehus. Studien er en del av et phD-arbeid som går ut fra NSDM.

 

Fra todagers workshop med systematisk tekstkondensering ad modum Malterud med hovedveileder Margrete Gaski og biveileder Helen Brandstorp (fotograf).

 

 

 

 

Helsesekretærer, sykepleiere, hjelpepleiere, assistenter og leger i Senja

Sykepleier Trine Rydningen og fastlege Jorunn Nygaard ved legekontoret “Senjalegen” har kombinert flere tiltak for å jobbe med helsepersonells trygghet og følelse av mestring i jobben i kommunene på Senja. De har arrangert akuttmedisinske fagdager og treninger og gjort spørreundersøkelser av deltageren før og etter dette kompetansetilbudet. For å forstå mer av hvordan pleie og omsorgspersonell på sykehjem og hjemmesykepleie på Senja håndterer potensiell utrygghet, har de deretter gjort fokusgruppeintervjuer. Veileder er Helen Brandstorp og prosjektet finansieres av NSDM

Sykepleier Trine Rydningen ved legekontoret Senjalegen