Med ny spesialistutdanning vil landets kommuner vil få et betydelig større ansvar enn i dag for følge opp sine leger. Nye krav i spesialistforskriften begynner å gjelde fra 1. mars 2019. Hvordan dette løses, vil sannsynligvis ha stor betydning for kommunenes evne til å rekruttere og beholde leger.

Vi foreslår derfor at det nå startes et arbeid for å etablere støttestrukturer for kommunene som hører til områder svarende til helseforetakenes nedslagsfelt.

Både nye krav i spesialistutdaningen, et mer fleksibelt “sykehusår” og økt bruk av kommuner som utdanningsarena gjør at vi trenger nettverksorganisasjoner som kan gi faglig og administrativ støtte til kommuner. Hvis ikke risikerer vi at forskjellene på kommunene som en attraktiv arbeidsgiver vil sprike enda mer enn i dag.

Den geografisk avgrensede nettverksorganisasjonen ALIS-Vest, som knytter kommuner sammen for å sikre gode utdanningsstillinger, tyder på at den er nyttig. Både legene i spesialisering og helselederne i deltagerkommunene uttrykker at de har nytte av støttestrukturen som prosjektet utgjør, for stort og smått.

Les hele vårt høringsinnspill til oppdatering av Spesialistforskriften her

Kommunenes ansvar i ny spesialistutdanning fremgår av Helsedirektorates nettsider.

Kommunen skal:

  • legge til rette for læringsaktiviteter slik at lege i spesialisering kan oppnå læringsmålene.
  • sørge for at legen får nødvendig veiledning og supervisjon
  • sørge for at det oppnevnes en individuell veileder for den enkelte lege
  • sørge for at den enkelte lege får løpende vurdering av om læringsmålene er oppnådd
  • sørge for at oppnådde læringsmål dokumenteres
  • utstede bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.

I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen.

Forskriftsfestede læringsmål for allmennmedisin og samfunnsmedisin (under), som trer ikraft 1. mars 2019

Allmennmedisinsk profesjonalitet

ALM-001 Selvstendig kunne sikre faglig forsvarlighet av egen, klinisk praksis.
ALM-002 Kunne evaluere styrker og begrensninger i egne kunnskaper og ferdigheter, og selvstendig kunne veilede kolleger i tilsvarende evaluering.
ALM-003 Selvstendig kunne reflektere over hvordan egen rolle som lege påvirker lokalsamfunnet og blir påvirket av lokalsamfunnet.
ALM-004 Selvstendig kunne reflektere over hvordan kultur, samfunn, historie og nasjonale strømninger påvirker forventningene til allmennlegens rolle.
ALM-005 Ha kunnskap om forhold ved eget yrke og praksis som kan påvirke helse og trivsel for legen og legens medarbeidere og samt kjenne til hvordan yrkesskade kan forebygges.

Samfunnsoppdrag og forebyggende helsearbeid

ALM-006 Selvstendig kunne ivareta pasientens behov for forebyggende helsetjenester i et klinisk og samfunnsmessig perspektiv.
ALM-007 Sammen med pasienten kunne avdekke forhold ved levevaner, nærmiljø og arbeidsliv av betydning for liv, helse og pasientens tilgang til nødvendige helsetjenester.
ALM-008 Selvstendig kunne ha en helhetlig tilnærming til pasient og pårørende, og kunne bruke kommunikasjonsferdigheter og -strategier for å hjelpe pasienter og pårørende til å fatte kvalifiserte beslutninger om egen helseatferd.
ALM-009 Selvstendig kunne innarbeide forebygging, helsefremmende tiltak og helseovervåkning i klinisk praksis.
ALM-010 Selvstendig og i samarbeid med andre bidra til sosialt ansvarlige tiltak på system- og samfunnsnivå for å påvirke faktorer i lokalsamfunnet av betydning for liv og helse.
ALM-011 Selvstendig kunne bidra med observasjoner og kunnskap inn i det lokale folkehelsearbeidet, samt ivareta helsemessige utsatte grupper spesielt.
ALM-012 Selvstendig kunne utføre sakkyndighetsvurderinger, også for pasienter man står i et langvarig behandlerforhold til.
ALM-013 Ha kunnskap om hvordan behandlerrollen skiller seg fra rollen som sakkyndig, og selvstendig kunne benytte teknikker for å tre ut av allmennlegerollen og gå inn i sakkyndighetsrollen.
ALM-014 Selvstendig kunne beskrive pasientens medisinske utfordringer slik at det gis et riktigst mulig grunnlag for korrekte ytelser.
ALM-015 Selvstendig kunne prioritere i egen praksis og kunne bidra til at pasienten får rett behandling på rett sted til rett tid.
ALM-016 Selvstendig kunne organisere egen praksis slik at pasienter som trenger mest, også får mest, og slik at legen er tilgjengelig ved behov for øyeblikkelig hjelp.
ALM-017 Selvstendig kunne fordele egen tilgjengelighet mellom egne pasienter og samarbeidspartnere.
ALM-018 Kjenne til og selvstendig kunne vurdere utfordringer ved over- og underdiagnostikk, samt ved over- og underbehandling.
ALM-019 Selvstendig kunne formulere henvendelser og henvisninger slik at de inneholder relevant informasjon og bidrar til oppnåelse av nødvendig helsehjelp for pasientene.

Allmennmedisinsk metode

ALM-020 Ha kjennskap til allmennmedisinsk forskning, og kjenne til historisk bakgrunn og den faglige forankringen for allmennmedisinen og den personlige legen.
ALM-021 Selvstendig kunne tilegne seg evidensbasert kunnskap og fortolke den kritisk i relasjon til den allmennmedisinske hverdagen, og kunne benytte kunnskapen i faglige beslutninger og i veiledning av pasienter og kolleger.
ALM-022 Ha kjennskap til særtrekk ved allmennmedisin og utfordringer ved legearbeid i uselekterte populasjoner.
ALM-023 Ha god kunnskap om forekomst av symptomer og sykdommer i en uselektert populasjon.
ALM-024 Ha kjennskap til hvordan faktorer i pasientens erfaringsbakgrunn, arbeidslivstilknytning og sosiale miljø og forutsetninger kan virke inn på sykdom og mestringsevne, og selvstendig kunne bruke denne kunnskapen i møtet med pasientene.
ALM-025 Selvstendig kunne tilegne seg relevant kunnskap om lokalsamfunnet.
ALM-026 Selvstendig kunne bruke tid og gjentatte konsultasjoner som virkemiddel i diagnostikk og behandling.
ALM-027 Selvstendig kunne inngå i en varig og forpliktende profesjonell relasjon til pasienten.
ALM-028 Selvstendig kunne arbeide pasientsentrert med fokus på pasienten, pasientens kontekst og pasientens presenterte problem.
ALM-029 Selvstendig kunne tilpasse behandling og oppfølging til hver enkelt pasient.
ALM-030 Selvstendig kunne bidra til økt mestring hos pasienten og til lindring av pasientens plager.
ALM-031 Selvstendig kunne yte adekvate primærhelsetjenester til pasientpopulasjonen gjennom hele livsløpet.
ALM-032 Selvstendig kunne veilede og motivere pasienter for helsefremmende endringer i forhold til levevaner eller behandling på en måte som fremmer autonomi og mestring.
ALM-033 Ha kunnskap om betydningen av individuelle forskjeller i legesøkningsatferd og hvilke implikasjoner det har for fortolkning av symptomer, samt selvstendig kunne bruke denne kunnskapen i møtet med den enkelte pasient.
ALM-034 Selvstendig kunne gjennomføre trinnvis utredning med tilpasset bruk av ressurser.
ALM-035 Selvstendig kunne prioritere forskjellige allmennmedisinske oppgaver og tiltak og være fleksibel i sin tilnærming til problemstillinger.
ALM-036 Selvstendig kunne bruke tilgjengelig tid og ressurser på en effektiv måte.
ALM-037 Selvstendig kunne reflektere over, tolerere og håndtere usikkerhet i diagnostikk og behandling.
ALM-038 Selvstendig kunne bidra til aksept for usikkerhet hos pasienter og pårørende.
ALM-039 Ha utviklet god kompetanse i selvstendig problemløsning og beslutningstaking.
ALM-040 Selvstendig kunne improvisere tiltak og løsningsstrategier i komplekse kliniske situasjoner.
ALM-041 Kjenne til og selvstendig kunne bruke relevante allmennmedisinske kunnskapskilder, retningslinjer og beslutningsstøtteverktøy.

Kommunikasjon og samhandling

ALM-042 Ha gode kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig, og kunne forstå pasientens non-verbale kommunikasjon.
ALM-043 Selvstendig kunne skape trygge fysiske rammer som ivaretar pasientens verdighet, diskresjon, engasjement og sikkerhet.
ALM-044 Selvstendig kunne kommunisere med en pasientsentrert tilnærming som støtter pasientens tillit og autonomi, og som er karakterisert ved empati, respekt og innlevelse.
ALM-045 Selvstendig kunne tilpasse kommunikasjonen til pasientens ståsted og preferanser, og til pasientens situasjon og medisinske tilstand.
ALM-046 Selvstendig kunne gjenkjenne når verdier, holdninger og perspektiver hos lege, pasient, pårørende og annet helsepersonell kan ha en betydning for tilnærmingen til pasientens helseproblemer og behandlingskvalitet.
ALM-047 Selvstendig kunne håndtere uenighet og følelsesmessige vanskelige samtaler.
ALM-048 Kjenne til konsekvensene av at mennesket er fortolkende av natur og kunne ta hensyn til at de opplysninger, fakta og funn som blir omhandlet i et pasientmøte blir fortolket av både lege og pasient, der fortolkningene ofte bærer preg av tidligere erfaringer hos begge parter.
ALM-049 Selvstendig kunne bruke forskjellige konsultasjonsteknikker og ha kunnskap om nytten av teknikkene ved ulike problemstillinger.
ALM-050 Selvstendig kunne effektivt innhente og bearbeide relevant medisinsk informasjon fra pasient gjennom anamneseopptak og andre kilder, inkludert pårørende der pasienten har gitt sitt samtykke.
ALM-051 Selvstendig kunne påpeke og handle på en hensiktsmessig måte når pasientsikkerhet er i fare.
ALM-052 Ha kunnskap om kompetansen hos andre yrkesgrupper i kommunehelsetjenesten og selvstendig kunne samarbeide med ulike aktører til pasientens beste.
ALM-053 Ha kunnskap om lokale ressurser for utredning, forebygging, behandling og rehabilitering, og hvordan disse kan brukes på en mest mulig effektiv måte.
ALM-054 Selvstendig kunne lede tverrfaglig medisinsk arbeid i primærhelsetjenesten.
ALM-055 Ha en godt utviklet samhandlingskompetanse ved å kjenne rammebetingelser, arbeidsmåter og prosedyrer fra en eller flere godkjente utdanningsinstitusjoner innen primær- eller spesialisthelsetjenesten.

Medisinsk kompetanse

ALM-056 Ha god evidensbasert kunnskap om diagnostikk og behandling av de vanlige og de mest alvorlige årsakene til ulike symptomer presentert av pasienter i en uselektert befolkning.
ALM-057 Selvstendig kunne vurdere subjektive symptomer og ha god kompetanse om hva disse symptomene kan være forårsaket av.
ALM-058 Selvstendig kunne fremskaffe nyansert objektiv informasjon om symptomer ved å ta i bruk ulike undersøkelser og praktiske ferdigheter relatert til allmennpraksis, og ved effektivt å selektere hvilke undersøkelser som er mest relevante i forhold til tids- og ressursbruk.
ALM-059 Kjenne indikasjon, kontraindikasjon og nytte av relevante diagnostiske tester i en uselektert populasjon.
ALM-060 Selvstendig kunne utforske og fortolke objektiv informasjon i lys av subjektiv pasientinformasjon og egen erfaring med liknende kasuistikker og tilpasse dette til den aktuelle pasienten.
ALM-061 Selvstendig kunne diagnostisere sykdom, eller ut fra symptomer iverksette tiltak som aktiv observasjon, behandling eller henvisning.
ALM-062 Selvstendig kunne iverksette adekvat allmennmedisinsk behandling og oppfølging basert på diagnose eller symptomer og funn.
ALM-063 Selvstendig kunne utføre praktiske behandlingsprosedyrer som brukes i allmennpraksis.
ALM-064 Ha utviklet god seleksjonskompetanse og klinisk mønstergjenkjennelse.
ALM-065 Selvstendig kunne ta rollen som den medisinske eksperten i primærhelsetjenesten.
ALM-066 Selvstendig kunne håndtere akutt, kritisk syke pasienter i primærhelsetjenesten.
ALM-067 Selvstendig kunne skille kritiske symptomer fra uvesentlige symptomer under stress, tidsnød og påtrykk fra omgivelsene.
ALM-068 Selvstendig kunne yte allmennmedisinsk akuttbehandling og kunne stabilisere pasienten i påvente av videre behandling i spesialisthelsetjenesten.
ALM-069 Selvstendig kunne innta rollen som medisinsk leder helse og kunne samarbeide effektivt med nødetatene i akuttmedisinske situasjoner.
ALM-070 Ved samtidighetskonflikt selvstendig kunne prioritere mellom forskjellige pasienter med kritisk sykdom eller alvorlig skade og kunne organisere, kommunisere og delegere videre behandling.
ALM-071 Selvstendig kunne diagnostisere og behandle kroniske sykdommer i primærhelsetjenesten, og kunne samarbeide med spesialisthelsetjenester om slike pasienter.
ALM-072 Selvstendig kunne diagnostisere de vanligste kroniske folkesykdommene.
ALM-073 Selvstendig kunne iverksette, følge opp og justere en målrettet behandlings- og oppfølgingsplan tilpasset den enkelte pasient med kronisk sykdom.
ALM-074 Selvstendig kunne oppdage og agere på symptomer som tilsier behov for endret behandlingsplan som medikamentjustering, henvisning videre eller innleggelse.
ALM-075 Selvstendig kunne koordinere pasientens helsetjenester i samarbeid med andre deler av helsetjenesten, der dette ikke er tillagt andre instanser.
ALM-076 Selvstendig kunne vurdere utfordringer, gjøre avveiinger og prioritere når det foreligger mer enn en sykdom hos pasienten.
ALM-077 Selvstendig kunne de viktigste interaksjoner ved multifarmasi og etter en samlet vurdering kunne prioritere rett behandling for pasienten.
ALM-078 Kjenne til og kunne ivareta særtrekk ved diagnostikk og behandling av ulike aldersgrupper og etnisiteter.
ALM-079 Ha kunnskap om spesielle fysiologiske og epidemiologiske forhold under svangerskap, fødsel og barsel, og være oppmerksom på når det er behov for intervensjon.
ALM-080 Ha kunnskap om spesielle fysiologiske og epidemiologiske forhold, og spesielle sykdomsuttrykk i forskjellige faser i livet, som hos spedbarn, barn og eldre.
ALM-081 Ha kunnskap om spesielle fysiologiske og epidemiologiske forhold hos ulike etniske grupper.
ALM-082 Selvstendig kunne ta medisinskfaglig ansvar for oppfølging av pasienter med sjeldne sykdommer eller tilstander.
ALM-083 Selvstendig kunne sette seg inn i fagkunnskap om en sjelden sykdom eller tilstand.
ALM-084 Selvstendig kunne søke informasjon og veiledning om utredning og for å tilrettelegge for pasienten i den delen av behandlingen som forgår i primærhelsetjenesten og samhandle med spesialisthelsetjenesten for å sikre et optimalt pasientforløp.
ALM-085 Ha dybdekompetanse i utredning, behandling og oppfølging av en eller flere selekterte pasientpopulasjoner.

Praksisdrift og ledelse

ALM-086 Ha kjennskap til lover, regler og avtaleverk som er styrende for å kunne drive et legekontor i Norge og ha særlig kunnskap om innholdet i Fastlegeforskriften og det øvrige regelverket for fastlegeordningen.
ALM-087 Ha kunnskap om ledelsesteori, arbeidslivsorganisering og økonomi/regnskap på et slikt nivå at man kan være både medisinskfaglig ansvarlig og juridisk leder av et legekontor eller en lignende primærmedisinsk enhet.
ALM-088 Ha kunnskap om ulike organisasjons- og driftsmodeller som er aktuelle for å kunne ivareta en primærmedisinsk pasientpopulasjon på en slik måte at helsehjelpen blir kostnadseffektiv og fordelt slik at de med størst hjelpebehov blir prioritert.

Samfunnsmedisin

Saksbehandling

SAM-001 Ha god kunnskap om lovverket som regulerer offentlig saksbehandling.
SAM-002 Ha god kunnskap om lovverket som regulerer tvang innen psykisk og somatisk helse.
SAM-003 Beherske saksbehandling i egen virksomhet, både selvstendig og i samarbeid med andre.
SAM-004 Selvstendig kunne fatte tvangsvedtak etter lov om psykisk helsevern.

Råd og veiledning

SAM-005 Ha god kunnskap om lover og forskrifter som har betydning i samfunnsmedisinsk arbeid.
SAM-006 Kjenne til betydningen og anvendelsen av nasjonale faglige retningslinjer, veiledere, rundskriv og anbefalinger mv.
SAM-007 Kunne bidra med nødvendig samfunnsmedisinsk kompetanse ved gjennomføring av helsepolitiske beslutninger.
SAM-008 Beherske formidling av bred samfunnsmedisinsk kunnskap og være i stand til å veilede og gi råd til samarbeidspartnere, virksomheter, beslutningstakere, befolkningen og media.
SAM-009 Ha god kunnskap om sin rolle som rådgiver i egen organisasjon.

Kvalitetsarbeid og tilsyn

SAM-010 Ha god kunnskap om kvalitetsarbeid og internkontroll.
SAM-011 Ha kunnskap om ulike metoder for kvalitets- og tjenesteutvikling, herunder grunnleggende kvalitetsteorier.
SAM-012 Ha god kunnskap om det statlige tilsynet med helse- og omsorgstjenestene.
SAM-013 Ha god kunnskap om tilsynsmetodikk og tilsynsarbeid.
SAM-014 Selvstendig kunne bistå egen organisasjon med kvalitetsutvikling og kvalitetssikring.

Kartlegging og analyse

SAM-015 Ha god kunnskap om ROS-metodikken og anvendelse av denne metoden.
SAM-016 Ha kunnskap om epidemiologisk metode.
SAM-017 Ha god kunnskap om relevante kunnskaps- og informasjonsbaser.
SAM-018 Ha kunnskap om analyse og fortolkning av helserelaterte lokale data og data fra sentrale databaser.
SAM-019 Selvstendig kunne kartlegge sykdomsforekomst og helsetilstand i en befolkningsgruppe, fremme forslag til forebyggende tiltak og analysere effektene av helsetiltak.
SAM-020 Ha kunnskap om helseøkonomi.

Ledelse og administrasjon

SAM-021 Ha god kunnskap om organiseringen av helsetjenesten og øvrig offentlig forvaltning.
SAM-022 Ha god kunnskap om budsjett og regnskap, personalforvaltning, mål- og resultatstyring.
SAM-023 Ha kjennskap til ulike ledelsesteorier.
SAM-024 Beherske delegering, samhandling og brukermedvirkning.
SAM-025 Selvstendig kunne forstå budsjett og regnskap i egen organisasjon.

Plan- og prosjektarbeid

SAM-026 Ha god kunnskap om plan- og prosjektarbeid.
SAM-027 Beherske planprosesser og gjennomføring av prosjekter i egen virksomhet.

Internasjonal helse

SAM-028 Ha god kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid globalt.
SAM-029 Kjenne til ulike globale helsetjenestesystemer.
SAM-030 Kjenne til overnasjonale organisasjoner på helseområdet.
SAM-031 Ha god kunnskap om helsetjenestetilbud til flyktninger, asylsøkere og andre innvandrere.

Helseberedskap, smittevern og miljørettet helsevern

SAM-032 Ha god kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid nasjonalt og lokalt.
SAM-033 Ha god kunnskap om det lovmessige ansvar, roller og myndighet for beredskap nasjonalt og i egen organisasjon.
SAM-034 Selvstendig kunne anvende samfunnsmedisinsk kompetanse i utarbeidelse av beredskapsplaner.
SAM-035 Selvstendig kunne anvende samfunnsmedisinsk kompetanse i en krisesituasjon.
SAM-036 Ha god kunnskap om lovgrunnlaget og andre styrende dokumenter for smittevernarbeidet.
SAM-037 Ha god kunnskap om kommunelegens særlige ansvar for smittevernarbeidet i kommunen.
SAM-038 Beherske ledelse og organisering av smittevernarbeid.
SAM-039 Ha god kunnskap om det lovmessige ansvar for miljørettet helsevern i kommunen.
SAM-040 Ha kjennskap til tilsyn innen miljørettet helsevern.

Akademisk kompetanse

SAM-041 Ha god kunnskap om kunnskapsbasert praksis.
SAM-042 Beherske vitenskapelig metodikk ved evaluering av arbeidsstedets eller egne resultater.
SAM-043 Kunne gjøre systematiske søk i vitenskapelige databaser og ha kjennskap til og kunne benytte systematiske oversikter i eget arbeid.

Læringsmål i klinisk spesialitet

SAM-044 Beherske selvstendig klinisk arbeid og ha kunnskap om organisering av klinisk tjeneste.
SAM-045 Ha god kunnskap om samhandling internt på egen arbeidsplass og eksternt med andre samarbeidspartnere.