Statutter for Anders Forsdahls pris

Anders Forsdahls pris ble opprettet i 2006 til minne hans enestående praktiske og akademisk virke som doktor og samfunnsmedisiner i norsk distriktshelsetjeneste.

Hedersprisen er opprettet av Nasjonalt senter for distriktsmedisin ved UiT Norges arktiske universitet. Den deles hvert år ut for å hedre en person som over tid har utrettet en markant innsats for helsetjenesten i distrikts-Norge, i en vid betydning av dette begrep.

I vurderingen av kandidater til prisen, kan det legges vekt på ulike former for innsats med distriktsmedisinsk relevans:

• Distriktsmedisinsk praksis, med vekt på faglig og organisatorisk utvikling av tjenester som kan bidra til å forbedre tilbudet og kvaliteten for pasientene og som bidrar til styrke rekruttering og stabilisering blant personellet.

• Akademisk arbeid i form av forskning og undervisning som bidrar til å styrke kunnskapsgrunnlaget for praksis i utkantområder, både i forhold til de særlige faglige og organisatoriske utfordringer som preger slik praksis.

• Administrativt og ledelsesmessig arbeid med særlig fokus på tilretteleggelse for utvikling og drift av helsetjenester i utkantområder.

• Fagpolitisk og helsepolitisk arbeid som bidrar til å sette dagsorden for viktige distriktsmedisinske problemstillinger og som kan være premissgivende for vurderinger og beslutninger om rammer og vilkår for helsetjenestene i distriktene.

• Praktisk, administrativt eller akademisk arbeid som kan bidra til å utvikle og styrke samhandling mellom nivåer og intermediære tjenesteformer i grensesnittet mellom nivåene (distriktsmedisinske sentre, sykestuer mv.) kan også vektlegges i vurderingen av kandidater.

• Lokalsykehusutvikling, med vekt på å utvikle lokalsykehuset som bærekraftig ledd i tiltakskjeden, og som viktig bindeledd både i forhold til førstelinjen og de mer spesialiserte sykehusenheter.

I den grad kandidater kan vise til innsats på flere av ovennevnte områder, bør det tillegges vekt i den vurderende rangering av kandidatene.

I tillegg til de mer spesifikke punkter som er listet ovenfor, bør det legges vekt på mer helhetlige og samlende vurderinger av den enkelte kandidats innsats og evne til å fremstå som ambassadør for norsk distriktsmedisin. Det er ellers ønskelig at kandidater til denne prisen evner å vurdere distriktsmedisinske problemstillinger på en kritisk og balansert måte, og med forståelse og respekt for den større helhet som distriktsmedisinen er viktig del av. I denne forstand skal tildelingen av Anders Forsdahls pris også understreke den gode og nødvendige koplingen mellom medisinens globale referanse og lokale praksis.

Ansatte ved NSDM skal som hovedregel ikke kunne tildeles prisen før det har gått to år etter avsluttet arbeidsforhold

Følgende prosedyre skal legges til grunn for utvelgelse og vurdering av kandidater til prisen:

• Begrunnede forslag på kandidater sendes Nasjonalt senter for distriktsmedisin som annonsert på nyhetssidene.

• Forslagene vurderes av staben i NSDM som utarbeider en innstilling til Senterrådet for NSDM.

• Senterrådet treffer beslutningen om hvem som skal motta minneprisen.

• Prisen deles ut på et nasjonalt arrangement som NSDM Senterråd bestemmer.

• Mottakeren av prisen forpliktes til å holde en forelesning benevnt som Anders Forsdahls minneforelesning og/eller i form av en artikkel eller kronikk i dagspressen.

Mottakeren av prisen tildeles en gave og et prisbeløp til faglig utvikling.

Nominasjoner sendes til post@nsdm.uit.no

 

 

Revidert 04.12.2014 (HB)

 

Kontakt

Nasjonalt senter for distriktsmedisin
Institutt for samfunnsmedisin
9037 Tromsø
Telefon: +47 776 45 512
E-post: post@nsdm.uit.no