Statutter

Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling (Programmet) Statutter revidert nov-2023

”Program for allmennmedisinsk fagutvikling og forskning i Nord-Norge” (Programmet) ble startet ved Universitetet i Tromsø i 1999 i samarbeid med daværende Sosial- og helsedepartementet som et stimuleringstiltak for allmennlegetjenesten i distriktskommuner i Nord-Norge. Programmet er videreutviklet til et virkemiddel for stimulering av distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling i hele landet.

Formål
Programmets formål er:

 1.  å fremme forskning og fagutvikling av relevans for medisinsk praksis og helsetjenester i distriktene.
 2.  å bidra til stabilisering og rekruttering av allmennleger og annet helsepersonell i distriktene.

Strategi
Programmets strategier er:
1. å gi økonomisk støtte og veiledning til lokale forsknings- og fagutviklingsprosjekter,
2. å sikre hovedfinansiering av mindre og avgrensede lokale prosjekter,
3. å hjelpe i gang større prosjekter med startfinansiering,
4. å veilede støtteverdige større prosjekter til andre kilder for finansiering,
5. å stimulere til distriktsmedisinske prosjekter blant studenter

Kriterier for vurdering av prosjektsøknader

Distriktstilhørighet
Programmet er primært beregnet for allmenn- og samfunnsmedisinere som arbeider i distriktskommuner. Helsepersonell som ikke er leger kan søke, fortrinnsvis i samarbeid med en primærlege. Søkers distriktstilhørighet er viktig, men ikke et absolutt kriterium ved prioritering av søknader.

Relevans for distriktsmedisin
Ved vurderingen skal det legges vekt på prosjektets relevans i forhold til en eller flere overordnede distriktsmedisinske spørsmålsstillinger:
1. Hvordan kan prosjektet bidra til økt kunnskap om helsetilstand og helsetjenester i distriktene?
2. Hvordan kan prosjektet bidra til økt kunnskap om forhold som fremmer vs. hemmer stabilitet og rekruttering blant leger og helsepersonell i distriktene?
3. Hvordan kan prosjektet bidra til faglig utvikling og samarbeid i den lokale helsetjenesten?
4. Hvordan kan prosjektet bidra til økt kunnskap om forhold som fremmer vs. hemmer samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten?
5. Det kan gis midler til prosjekter som inkluderer rurale strøk utenfor Norge. Hovedvilkåret er at søker har distriktstilknytning i Norge og at prosjektet har overføringsverdi til distriktsmedisin i Norge.

Vitenskapelighet
For å oppnå støtte skal prosjektsøknadene være systematiske, i tråd med vitenskapelig tilnærming. Gjennom tildeling og veiledning skal Programmet bidra til at egnede prosjekter kan utvikles til fullverdige vitenskapelige studier eventuelt på doktorgradsnivå eller post doc-nivå.

Lokal kreativitet og nyskapning
Programmet kan også støtte nyskapende distriktsmedisinske fagutviklingsprosjekter. Lokalt baserte fagutviklingsprosjekter vil kunne synliggjøre praktisk teoribruk og kreativ problemløsning. Gjennom tildeling og veiledning kan Programmet bidra til at egnede prosjekter utvikles, evalueres og gjøres kjent.

Studentstipend
En mindre andel av Programmets midler prioriteres til stipender for distriktsmedisinske prosjekter for medisinstudenter.

Søknadsprosedyre
Det fylles ut søknadskjema som er tilgjengelig på NSDMs hjemmeside. Dette omfatter:
1) opplysning om søker (personalia, arbeidssted, distriktstilhørighet m.v.)
2) sammendrag av prosjektbeskrivelse (maksimalt 250 ord)
3) avtale om veiledning
4) prosjektbeskrivelse (maksimalt 6 A-4 sider)

For forskningsprosjekter skal prosjektbeskrivelsen inneholde:

 • bakgrunn/spørsmålsstilling
 • metode/framgangsmåte
 • bearbeiding av data/erfaringer
 • tidsplan
 • budsjett og søknadsbeløp
 • plan for formidling/erfaringsoverføring
 • kort begrunnelse for prosjektets relevans for stabilisering/rekruttering av lokalt helsepersonell og/eller distriktsmedisinsk forskning/fagutvikling

En mindre bundet framstilling er akseptabel for å beskrive fagutviklingsprosjekter.

Utlysning og frister
Det utlyses prosjektmidler to ganger årlig med søknadsfrist hhv. 15. mars og – 15. september. Studentstipend blir gjort kjent for studenter hvert år fra første studieår.

Retningslinjer for tildeling og oppfølging
1. Det kan tildeles midler til innkomne prosjektsøknader som vurderes støtteverdige.
2. Søknadene prioriteres ut fra faglig kvalitet og i forhold til Programmets formål og kriterier. En hovedvekt av kriteriene bør være oppfylt.
3. Første tildeling til et enkelt prosjekt kan tilsvare lønnsutbetaling for en avgrenset periode, fra 1 til 4 måneder. Maksimalt beløp til lønn og drift ved første tildeling er kr 200.000,-.
4. Det kan gis tilskudd til samme prosjekt inntil tre ganger.
5. Alle prosjekter skal hvert år rapportere om framdrift i eget rapporteringsskjema. Fristen er 15. mars (for de som har fått tildeling ved vårens søknadsfrist) og 15. september (for de som har fått tildeling ved høstens søknadsfrist).
6. Forutsetning for ny tildeling til samme prosjekt er innlevering av framdriftsrapport.
7. Samlet bevilgning til ett prosjekt skal vanligvis ikke overstige kr 500.000,-
8. Dersom det finnes ledige midler, kan det gis særskilte tilskudd for å sikre framdrift av pågående doktorgradsprosjekter. Doktorgradsprosjekter kan ikke påregne fullfinansiering via Programmet.
9. Hvert år avsettes midler for studentstipender og/eller fellesprosjekter for studentgrupper. Stipendmidlene kan kun benyttes til drifts- og reiseutgifter. De kan ikke benyttes til lønn. Maksimal tildeling til enkeltstudent skal vanligvis ikke overstige kr 30.000 pr år.

Sluttrapportering
Når prosjekt avsluttes skal det leveres sluttrapport (eget rapporteringsskjema) senest en måned etter at prosjektet er avsluttet. NSDM skal krediteres i publikasjoner og ha kopi av faglige og vitenskapelige publikasjoner som kommer ut av prosjektet.

Programrådets ansvar og oppgaver
Programrådet har ansvar for følgende oppgaver:

 • utvikling og revisjon av statutter for Programmet
 • forvaltning av økonomiske tilskudd med utlysning og tildeling av midler i henhold til statuttene

Programrådets sammensetning
Utdeling av midler bestemmes av et programråd, sammensatt av representant fra NSDM, fra NFA og NORSAM, fra Fylkesmennenes helseavdelinger og fra ett av universitetene (en allmennmedisinsk forskningsenhet) fortrinnsvis utenom Tromsø. Forskningsleder ved NSDM er leder av Programrådet.

Medlemmene av programrådet med tilhørende vararepresentanter oppnevnes av NSDMs senterråd etter forslag fra NSDMs ledelse for en periode på to år. Hensynet til kontinuitet tillegges vekt.

Programrådet og NSDMs senterråd
Statutter og årlige budsjettrammer for Programmet vedtas av NSDMs senterråd. Programrådet rapporterer til NSDMs senterråd om sin virksomhet.

Programrådets beslutninger
Programrådet er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

 

Kontakt

Nasjonalt senter for distriktsmedisin
Institutt for samfunnsmedisin
9037 Tromsø
Telefon: +47 776 45 512
E-post: post@nsdm.uit.no