I 20 år har NSDM sitt Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling støttet små prosjekt med midler. Denne våren ble til sammen kr 700 000 delt ut til ulike prosjekt, ledet av både leger og sykepleiere.

«Samtrening mellom ulike nødetater» Mål: Gjennom å utvikle et egnet program for regelmessig samtrening, ønsker søker i Narvik å oppnå økt kunnskap om hvordan ulike nødetater bør organiseres for å oppnå god samhandling på tvers av ulike nødetater i rurale områder. Søker: Sverre Håkon Evju.

«Kan legestudenter lære akuttmedisin i en distriktskommune?» Mål:  Å evaluere, videreutvikle og eventuelt utbre konseptet «Akuttmedisinsk dag»  ved helsesenteret i Rognan, som består av en akuttmedisinsk øvelse med trafikkulykke som ramme der hele den akuttmedisinske kjede øves. Måket med øvelsen er bl.a. å øke legevaktskompetansen til nyutdannede leger. Søker: Kjell Gunnar Skodvin.

«Utvikling av forskningsprosjekt innen samisk ungdomshelse» Mål: Å utvikle og gjennomføre et forprosjekt i Karasjok, som er interaktivt med deltakere og samarbeidspartnere, og som utforsker overnevnte tematikk gjennom deltakende og kunst-baserte metoder. Søker: Kristine Andreassen.

«Hvordan sikre finansiering av drift etter oppstart av kommunalt sår- og stomiteam»Mål: Å opprette et kommunalt sår- og stomiteam ved Alta helsesenter bestående av sårsykepleier, stomisykepleier og lege, organisert som et prosjekt etter modell av diabetesteamet i Alta, i henhold til primærhelsemeldinga. Søker: Ragna Iren Eikanger.

«Hvem er vi –«sykehjemsleger»?» Mål: Systematisk kartlegging av «sykehjemslegenes» arbeidstilværelse, både objektive rammebetingelser som f.eks. praktisk tilrettelegging i hverdagen, tilgang på fagpersonell, utstyr og kollegial støtte. Studien utgår fra Trondheim og vil i tillegg utforske legenes subjektive meninger om og følelser for arbeidet og deres rolle i den kliniske settingen. Søker: Cecilia Carstedt.

Illustrasjonsbilde fra helsesenteret i Bø i Vesterålen, fotograf Mic Calvert