Studielektor en svensk ordning der allmennleger har bistilling som støtteperson og kvalitetssikrer for allmennleger i spesialisering. NSDM har vært på studietur for å lære mer om en ordning vi har en variant av i ALIS-Vest-prosjektet, men ellers mangler.

Vi må unngå unødig byråkrati, men kanskje kan relasjonen og motivasjonen fra en studielektor fra “lauget” bidra til gode læringsforhold, nå som vi har bygger opp et system egnet for oversikt og kontroll ( dossier, utdanningsplan, læringsmål osv..)

Noen fra NSDM: Frank Remman (rådgiver), Martin B. Harbitz (ALIS/LIS3 og ph.d.-student), Jon Ande Fors Grønmo (LIS1) og Kristine Andreassen (lege og ph.d.-student)

I Norge innføres iløpet av inneværende halvår en helt ny ordning for allmennlegers spesialistutdanning der kommunene bl.a. skal sørge for en utdanningsplan. Legen skal rapportere oppfylte læringsmål i en nettbasert databank og både veileder og helseleder i kommunen skal kvittere i den samme nettportalen.

Det er med andre ord en ny ordning som vil sørge for oversikt og kontroll, men  vurderingene av når rundt formulerte læringsmål er oppfylt og hva som er godt nok, blir opp til interne vurderinger. Det virker krevende, rapporterer norske veiledere, de er allerede igang med LIS1 (turnuslegene).

Rimelighetsvurderinger bygget på kjennskap til flere steder

Rapporteringsløsninger og læringsmål har de lenger erfaring med i Sverige. En studielektor bistår et visst antall leger i spesialisering og også deres veiledere, og de sikrer at kvaliteten på utdanningsstedene og i utdanningsplanene er god nok. De foretar besøk på flere legekontor og kan dermed bruke kjennskap fra flere for å gjøre viktige rimelighetsvurderinger.

Denne hjelpen fra en som utvikler et godt skjønn på feltet, samtidig som de har både system og fagforståelsen, mangler de fleste leger i spesialisering, helseledere og kommuneoverleger i Norge.

Ordningen har eksistert i mange år allerede og er utviklet av Svensk förening för allmänmedicin (SFAM, svarende til vår Norsk forening for allmennmedisin) og er beskrevet i §5 i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring

En veviser og brobygger i systemene

En studielektor samordner både intern og ekstern utdanning, henholdsvis på legesenteret og i spesialisthelsetjenesten. De bistår med å få plass og utvikle tjenestetiden i spesialisthelsetjenesten, og de har god kjennskap til rapporteringssystemene som brukes for å holde oversikt over spesialiseringsløpet.

I Sverige gjør de også en midtveis-evaluering på legekontoret, ser på videokonsultasjon ol, sammen med kandidat og veileder. De lager kurs og har i tillegg en frivillig avsluttende eksamen.

SFAM er den faglige premissleverandøren, men studielektorene er ansatt av de ulike landstingene.

SFAM arrangerer årlige møter for de i alt 110 studielektorene i Sverige, men länene gir dem frihet til å utvikle lokale ordninger.

Stockholm vs mindre steder..

NSDM møtte korpset av 10 studielektorer i Stockholm. I storbyen fulgte hver studielektor store grupper leger (20 til 80-90), i mindre län var det mindre grupper og mindre aktivitet.

NSDM vil understreke den norske modellen der våre nasjonale ordninger tilpasses alle typer fylker.

Stockholm arrangerte flere egne kurs, de utviklet ordningen i sitt län, hadde faste nettverkstreff, en kollega som ansatt leder, og kontorer i et flott bygg der de møttes, på Torsplan, rett ved nye Karolinska sjukhuset: http://akademisktprimarvardscentrum.se/

Mer byråkrati?

– Det er blitt mye byråkrati, sa en tidligere svensk stuidelektor, som var med på NSDM sin studietur. – Er det ikke bedre å stole på kollegers egen “drive” til å bli bedre, følge med og sikre seg kompetanse?

Vi må unngå unødig byråkrati, men kanskje kan relasjonen og motivasjonen fra en studielektor fra “lauget” holde liv i denne driven nå som vi har bygget opp et system egnet for oversikt og kontroll ( dossier, utdanningsplan, læringsmål osv..)

“Vi ramar och kramar”

I Sverige sa en studieleder at de ramar ock kramar – bidrar til gode rammer og støtte innenfor dem. Gruppeveileder og prosjektleder i 20 % i ALIS-Vest, fastlege Hans Høvik, fungerer på mange måter som en slags studierektor i prosjektkommunene i Hordaland og Sogn og Fjordane.

NSDM sin formative følgeforskning i ALIS-Vest får frem at den funksjonen er en klar suksessfaktor og snakkes om av både ALIS, veiledere, kommunale helseledere. Hans rolle skaper trygghet.

På bildet under sees Stockholms studielektorer, ledet av Helena Schildt Tossman (i rød genser). Andre er Marie-Louise Toresson Wingårdh, Carina Andersson, Mats Ek, Charlotte Ulas Nyholm, Lennart Råhlén, Luisa Escuder Miquel, Pia Söderberg, Rikard Viberg, Thomas Marmolin, Tova de Ruvo Lohmann, Barbro Shanwell, Jörgen Syk og Teresa Leao.