Geografisk fordeling er et av målene med turnuslegeordningen, skriver Birgit Abelsen og Margrete Gaski i en fersk artikkel skrevet for et norsk publikum, publisert i Utposten.

Formålet med artikkelen er å peke på noen styringsutfordringer i den nye søknadsbaserte ordningen i forhold til å få til god legefordeling.

Utfordringene handler blant annet om selektiv oppmerksomhet fra helsemyndighetens side og mangler i samstyringen mellom helseforetak og kommuner.

Styringsutfodringer i ny søknadsbasert turnusordning.pdf

Artikkelen bygger i stor grad på rapporter om ordningen fra Helsedirektoratet og en rapport fra Abelsen og Gaski som kom tidligere i år, Ny turnustjeneste for leger.

Den viste blant annet vekst i utlysningen av kommunale reststillinger og tegn til systematisk bortvalg av turnusstillinger i de minst sentrale og i de minst folkerike kommunene.