Rett før sommeren møttes helsetjenesteforskere fra Canada, Frankrike og Norge for å utveksle forskningserfaringer med teamarbeid i primærhelsetjenesten. Organisering og finansiering av helsetjenestene er ulik i de ulike landene, noe som gjør direkte sammenligning utfordrende. Arbeidsmåter som fungerer i ett land, kan ikke nødvendigvis overføres direkte til et annet land. Men det er likevel mulig å finne noen fellestrekk når det gjelder hemmere og fremmere av teamarbeid.

Professor Erin Strumpf fortalte om introduksjon av primærhelseteam i ulike provinser i Canada fra begynnelsen av 2000-tallet. Initiativene har i liten grad vært gjenstand for evaluering. Resultatene er beskjedne og peker i ulike retninger. Strumpf viste til legenes dominerende maktposisjon samt manglende dokumentasjon av kontekst og policydetaljer som viktige forklaringsfaktorer.

Professor Julien Mousquès og forsker Matthieu Cassou fortalte om utviklingen av primærhelseteam i Frankrike som har pågått siden 2004. I dag arbeider én av fire allmennleger i og 38% av alle legekontor som primærhelseteam. Andelene er fortsatt økende. Det er frivillig for legekontor å etablere seg som primærhelseteam. En akkrediteringsordning stiller spesifikke krav til bl.a. tilgjengelighet, koordinasjon, samarbeid og informasjonsdeling. Legekontor som akkrediteres får finansiert teamarbeid med en add-on-fee til legekontoret, mens personellet som inngår i teamet er næringsdrivende med aktivitetsbasert finansiering (fee-for-service).

Forskningen fra Frankrike viser at primærhelseteam bidrar til legerekruttering, både av unge leger og av leger til distrikt, økt arbeidstrivsel og en bedre balanse mellom arbeidsliv og privatliv. De finner også at leger i primærhelseteam øker antallet pasienter uten å øke helsetjenestetilbudet og oppnår større inntekter enn leger som ikke er del av primærhelseteam.

Med på workshopen fra NSDM var Birgit Abelsen og Anette Fosse. Øvrige deltakere fra Norge var forskere fra UiO og Oslo Economics. Sammen har vi følgeforsket forsøket med primærhelseteam i 17 norske fastlegekontor i perioden 2018-2023. På workshopen var det også folk med fra Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet.