Det var ikke opplevelsen av å ha god tid som preget de over 70 deltagere fra Island, Skottland, Sverige og hele Norge som var samlet i Bergen denne uken. Tema for dagene var å få frem gode og konkrete grep for å bedre rekruttering og stabilisering av leger i kommunene. Et spesielt fokus var også på hvordan legers spesialistutdanning bør legges opp for å få til rekruttering utenfor storbyene.

En av konklusjonene var at for å rekruttere og stabilisere leger må alle se sitt ansvar – ingen kan løse utfordringene alene. There’s no quick fix. Dessuten er tiden for fine ord som konserverer og ikke skaper bedre løsninger forbi. Nå er det handling som gjelder fra alle som kan, for å få flere leger inn i primærhelsetjenesten via tilrettelegging for de ferske så vel som de erfarne: * Kortere lister *Bedre betingelser for legevakt, gjerne inkludert i arbeidstiden og bortfall av kommende krav om to leger i vakt i smålegevakter *Utdanningsstillinger *Veiledning av ikke-spesialister lokalt må bli et krav igjen.

Arrangementet ble streamet og ligger på YouTube. Selve programmet er her. (Artikkelen fortsetter under bildet)

Kommuneoverlege Emelinn Bråtane fra Berlevåg kommune snakket forsamlingen varm om hvordan hun som lege selv engasjerer seg for å skaffe leger til kommunen og bl.a. bruker eget nettverk. Hun har snudd en vanskelig legesituasjon, men ser at det ikke er en enkel varig tilstand.

Her er hennes egne slides om hvordan det har gått til: Presentasjon

Leder for Royal College of General Practitioners Scotland, Miles Mack, viste hvordan Skottland har strukturer og systemer for rekruttering og stabilisering av leger. Ikke bare har man en egen nasjonal organisasjon for utdanning av helsepersonell, men strategiene er utviklet gjennom brede prosesser, kunnskapsbasert og over år. Rekruttering er ofte på både uformell og formell dagsorden i Parlamentet. Skottland kan på mange måter fungere som et show case. Se hans Presentasjon

Initiativet til en møteplass kom fra Island. En gruppe leger i distrikt jobber med å utvikle en distriktstilpasset spesialistutdanning for allmennleger. Dr. Stefán Þórarinsson sin presentasjon er her. Dr. Eyjólfur Þorkelsson sin Experiences from Iceland .

De fikk støtte til sin tenkning spesielt fra Skottland og Sverige som allerede har slike egne påbyggingsordninger og som kan vise at det har effekt på rekruttering og stabilisering av leger i distrikt.

Dr. Anna Falk sin presentasjon, leder av Svensk förening för Glesbygdsmedicin: Presentasjon

I tillegg et mer detaljert skriv om detaljer i påbyggingsmodulen: ST glesbygdsmedicin 2015kolon8

Dr. Charlie Siderfin, ledende lege for primærhelsetjenesten på Orknøyene, har hatt stor suksess med rekruttering til øygruppen nord for skotsk fastland, sin presentasjon: The Scottish Rural Fellowship

Fra norsk hold var dette nye tanker for flere. Å etablere en subspesialitet som blir til en egen spesialitet var et splittende skremmebilde, mens et eget kompetanseområde var mer tenkbart, i tillegg til egne kurs eller kursrekker.

Stefán Þórarinsson , Jóhann Agust Sigurdsson, Miles Mack, Eyjólfur Þorkelsson

Utdanningsstillinger og ALIS-VEST prosjektet ble representert og var godt representart med både prosjektledelse og leger, samt administrativt ansatte i aktuelle kommuner. Odda, Årdal er sammen med Meløy også med i EU-prosjektet Recruit and Retain – Making it Work  og hadde et nasjonalt prosjektmøte med forskerne i NDSM dagen før.

Fra Finnmark deltok, foruten Emelinn Bråtane, over 20 personer. Både leger og administrativt ansatte i kommunene stilte god forberedt etter et formøte kvelden før. Alt i regi av fylkeslegekontoret i Finnmark ved Eivind Merok og Bjørn Øygard.

Både yngre leger i Legeforeningens ALIS-utvalg og Norsk medisinerstudentforening var representert og utfordret bidragsyterne Kjell Maartmann-Moe fra Helsedirektoratet og leder av spesialitetskomitéen i allmennmedisin, Trond Egil Hansen (presentasjon), på hvordan man kunne få til mer handling vedr vilkår for spesialisering, legevakt og fastlegeordningen generelt.

Flere representanter fra Allmennlegerforeningen og Norsk forening for allmennmedisin kunne dessverre ikke komme da det var et stort seminar med samme tematikk dagen etter i Oslo. Ingen tvil om at det mobiliseres i det ganske land nå, altså!