Det er et stort og vanskelig oppdrag Helse Nord har fått, med svært korte tidsfrister og stramme rammer. Med tilstrekkelig tid og ressurser kunne dette oppdraget vært et spennende utgangspunkt for en felles og samlet «masterplan» for helsetjenestene i Nord-Norge. Denne kunne handlet om hvordan vi sammen best kan sørge for gode, likeverdige og fremtidsrettede helsetjenester – og ikke minst hvordan dette kan bidra til å skape bærekraftige samfunn – i hele landsdelen.

Det har vært nedlagt mye arbeid, men tidspress og stramme føringer har ikke gitt rom for gode diskusjoner, modningsprosesser og helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser med forankring fra bunn til topp. Det er ikke sannsynliggjort at de foreslåtte tiltakene – som kun vil dekke 7% av Helse Nords omstillingsbehov – vil gi bedre helsetilbud eller en bedre bemanningssituasjon.

Vi vil innledningsvis peke på noen iboende premisser i høringsnotatet som det kan stilles spørsmålstegn ved:

  • Større organisasjoner gir bedre tjenester enn mindre organisasjoner
  • Subspesialister gir bedre kvalitet enn generalister
  • Samling av tjenester må alltid skje til en by
  • 0-alternativet kan ikke videreutvikles og forbedres
  • Helse Nord kan gjøre endringer uten å ta hensyn til samfunnet

I høringssvaret kommer vi inn på disse premissene i mange sammenhenger, og argumenterer for at de ikke holder.

 

 

 

    Klikk på bildet for å lese høringsinnspillet