Å rekruttere til fastlegejobb og sikre en godt strukturert spesialistutdanning er målsettingene i ALIS-VEST-prosjektet. Vi gjengir en redgjørelse publisert i desembernummeret av Utposten. Pdf: https://alisvest.files.wordpress.com/2018/01/alis_vest_utposten_07_2017.pdf

Hva ALIS-VEST er og kan være

ALIS-VEST-prosjektet har fått en del oppmerksomhet som en av flere satsninger på utdanningsstillinger i allmennpraksis. Denne artikkelen er ment som en forklaring om hva dette prosjektet går ut på og gjør rede for status pr. oktober 2017.

Kortversjonen

ALIS-VEST er et statsstøttet pilotprosjekt for tilrettelagt spesialistutdanning i allmennmedisin i Hordaland og Sogn og Fjordane. Prosjektet har to formål:

  1. Få til en godt strukturert spesialistutdanning for ALIS, allmennleger i spesialistutdanning.
  2. Å sikre rekruttering og stabilisering av leger til fastlegehjemlene og andre allmennmedisinske oppgaver i kommunene ved å gjøre terskelen for å velge allmennmedisin lavere.

ALIS-VEST er derfor på mange måter et støttende rammeverk for inkluderte kommuner. Utdanningsstillingene har kommunene selv opprettet, lyst ut og foretatt ansettelser i, men prosjektet har bidratt med noen krav til de lokale avtalene, samt har en rolle som tilrettelegger for selve spesialistutdanningen. (Flere detaljer sist i artikkelen)

Mange, kvalifiserte søkere

Det er tidligere gjort kjent, bl.a. gjennom Dagens Medisin, at Bergen kommune mottok hele 72 søknader til 2 utdanningsstillinger, og at kommuner som Odda og Hyllestad fikk hele 15 søkere. Kommunene har meldt til oss at de ikke bare fikk mange, men også kvalifiserte søkere.

Ved kick-off-seminaret for ALIS-VEST 1. september var stillingene besatt. Noen kommuner hadde valgt å ha to ALIS, andre ønsket å ha en.

Krav om spesialitet

Kravet fra 1. mars i år, om at leger som blir ansatt i kurativ stilling i primærhelsetjenesten skal være spesialist i allmennmedisin eller i spesialisering, aktualiserer innføringen av utdanningsstillinger. Før var spesialisering mest et privat anliggende for den enkelte lege, men nå har kommunene en interesse i å sikre at seg at deres fastlegeordning oppfyller gjeldende forskrifter.

I mars forsvant også kravet om lokal veiledning av ferske fastleger. Dette er imidlertid videreført i ALIS-VEST slik at alle de 14 ALIS ’ene skal få regelmessig individuell veiledning og supervisjon lokalt av spesialist i allmennmedisin. I tillegg får de plass i samme veiledningsgruppe (del av den ordinære spesialistutdanning) med gruppeveileder og prosjektleder Hans Høvik.

 Vennlig advarsel fra ALIS-utvalget

Elisabeth Stura, leder av Legeforeningens utvalg for allmennleger i spesialisering, var en av mange innledere på kick-off seminaret i Bergen 1. september. Hun trakk frem at utdanningsstillinger ikke må bli som en femårig turnuslegestilling og at de heller ikke måtte likne vikarstillinger som kan brukes der det mangler lege. Hva skjer når man blir ferdig spesialist? undret hun. Svaret på det siste er at ettersom ansettelse i kommunene skjer på vanlige vilkår, blir dette formelt en sak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Ettersom kommunene som deltar generelt har hatt problemer med å beholde fastlegene over tid, er det nok mest et gyllent håp at lege vil fortsette i samme kommune etter endt spesialisering.

Katalysator for kommunene?

Et økonomisk tilskudd fra prosjektet kan bidra til at det føles tryggere å opprette utdanningsstillinger lokalt. Deltagende kommuner får kr. 200 000 i året som støtte til ALIS’ spesialistutdanning. Det skal dekke utgifter til kursavgifter, reiser, evt. vikar ol.

Egenandelen for å kunne delta er på kr. 50.000 i året per ALIS og skal dekke de administrative kostnader Bergen kommune har med prosjektledelsen.

Andre forhold som kan bidra til å trygge kommunene er det å være deltager i et stort prosjekt. Her er det to viktige poeng:

  1. Kommunene står sammen med andre i samme situasjon og har et felles mål: å rekruttere og beholde leger.
  2. Kommunene har større og godt forankret prosjektorganisasjon som hjelp i ulike valgsituasjoner. Både regionale og nasjonale aktører støtter og veileder både leger og kommuneledelse.

ALIS-VEST har som prosjekt også gjort noen veivalg som skiller det fra andre utviklingsprosjekt vi kjenner til.

Mange forankringer og favner bredt

Bergen kommuner er prosjekteier for ALIS-VEST, men det var kommuneoverlege Rolf Martin Tande i Masfjorden kommune som drev frem prosjektet. Han samlet aktører lokalt og fikk opp interessen hos andre regionalt og nasjonalt (fylkeslegekontorene, KS, NSDM og institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB, Helsedirektoratet, lokale og nasjonale politikere samt Legeforeningens ulike ledd). NÅ er han en av tre leger i en 20 % prosjektlederstilling.

Bergen kommunes utstrakte hånd til de mindre kommunene i prosjektet er ikke noe vi ofte ser i prosjektsammenheng og kanskje er forhistorien et viktig premiss for at det er blitt slik.

ALIS-VEST favner også uvanlig vidt også med tanke på geografi. Kommunene er fra helt små til Norges nest største by, og finnes i både Indre og Ytre Sogn, samt fra nord i Hordaland og til helt sør i det fylket. Utvelgelsen skjedde ved at alle de 26 + 33 kommunene i Sogn og Fjordane og Hordaland ble invitert til å søke om å være med. Kommuner ble så valgt ut etter noen kriterier som f.eks. omfanget av rekrutteringsutfordringer. De ti kommunene som er inkludert per i dag er: Årdal, Lærdal, Hyllestad og Gulen i Sogn og Fjordane, Masfjorden, Bergen, Fusa, Stord, Odda og Bømlo i Hordaland

By og land, hand-i-hand

Fordelen med å ha en stor kommune som eier er blant annet at antallet ansatte med ansvar for legetjenesten er vesentlig større enn i en liten kommune. I Bergen kommune er Karsten Sylta den som utgjør kontinuiteten m.h.t å legge til rette for allmennlegetjenester i kommunen. I løpet av de senere år har Bergen også ansatt leger i administrative stillinger som med lang fartstid og store kolleganettverk i samfunnsmedisin (etatsdirektør Brita Øygard) og i allmennmedisin (medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen). I 20 % prosjektlederstilling er Hans Høvik, fastlege i Bergen, tidligere leder av spesialitetskomiteen i allmennmedisin i mange år samt gruppeveileder for mange allmennleger i spesialisering. Det bør også nevnes at kommunaldirektøren for helse og omsorg (Nina Mevold) har tidligere jobbet som fakultetsdirektør ved Universitetet i Bergen og er plukket ut som leder for Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF), opprettet av HelseOmsorg21.

Men det var altså ikke Bergen kommune som utviklet prosjektet. Kommunen følger derfor heller ikke en plan om å bruke sine ressurser på å lage en modell tilpasset sin egen storkommune, som andre så skal kunne kopiere. Kopier av løsninger laget for større byer viser ser ikke alltid å være en like attraktiv idé for småkommuner. Ettersom de fleste kommunene i ALIS-VEST er av mindre størrelse og Masfjorden lenge var i førersetet, er deres hverdagsutfordringer med på å prege prosjektet i stor grad.

Veien videre

ALIS-VEST er et prosjekt som skal vare i 5 år, den tiden det tar for de involverte ALIS å bli spesialist på knappest mulig tid. Om noen ALIS bruker lenger tid, er det et forhold mellom dem og kommunene. Hvordan arbeidsavtalene lokalt utvikler seg er også opp til disse. ALIS-VEST legger ikke opp til å endre fastlegeordningen, men å legge til rette for det unge leger har etterspurt: en enklere start som allmennlege.

Gjennom alle disse årene ønsker vi at forskning skal følge prosjektet for å se på og utvikle selve veiledningen som ALIS får og for å utforske og forbedre forhold som rekrutterer og stabiliserer fastleger.

Forskere i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen ønsker fra 2018 å engasjere en ph.D-stipendiat til å jobbe med veiledningen som skjer lokalt. De vil gjennom et aksjonsforskningsprosjekt bidra til å utvikle veiledningen ved at veiledernes rolle defineres innenfor rammer som inkluderer mange fastlegekontor. I deres prosjektbeskrivelse står det at «Både målsettinger og virkemidler for veiledningen kan utformes av et faglig team, og disse kan knyttes systematisk både til målsettingene for ALIS-VEST og til læringsmålene for spesialistutdanningen i allmennmedisin.»

Forskere ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin er allerede i gang med tematikken rekruttering og stabilisering. I høst besøkes alle kommuner og så følger intervjuer både av leger og bl.a. kommuneledelse. Dessuten vil etablert teori på feltet og annen empiri anvendes for å kunne sette funn i ALIS-VEST inn i en større sammenheng. Kommunene har ulike forutsetninger. Det samme gjelder legene. Mange forhold vil spille inn i forhold til om legene blir værende i stillingene.

Resultater fra følgeforskningen vil bli kommunisert tilbake til deltagerne i prosjektet jevnlig. Interessante ikke-identifiserbare resultater og funn på gruppenivå vil bli kommunisert ut av prosjektet.

Noe å lære av

Vi tror at ALIS-VEST har et stort potensial som noe å lære av for kommuner i hele landet. I medisinsk forskning er det ikke uvanlig at utviklere håper på at “medisinen” de utvikler virker. Videre forskning er da nødvendig for å forstå hva som virker, hvordan og eventuelt hvor godt. Slik forskning må ikke bare skje ved hjelp av anerkjente forskningsmetoder, den bør også legge stor vekt på åpenhet og et kritisk perspektiv. Dette er derfor ikke første gang Utpostens lesere vil kunne lese om prosjektet i dette bladet.

SUMMARISK OM ALIS-VEST

ALIS står for allmennlege i spesialisering, og er allmennmedisinens svar på termen «LIS-lege» i sykehus (som har erstattet stillingsbetegnelsen «assistentlege»)

Prinsipper for ALIS VEST:

ALIS ansettes i kommunal legestilling og mottar fast lønn.

Utdanningstiden er planlagt å være over fem år, men ved permisjoner i forbindelse med sykdom, svangerskap og fødsel vil tiden bli forlenget.

I løpet av de fem årene skal det gjennomføres tilsammen ett år i spesialisthelsetjenesten. Prosjektet søker samarbeid med helseforetakene for å legge til rette for dette.

ALIS skal ha tjenestested ved kommunalt flerlegekontor eller i annen del av primærhelsetjenesten som inngår i utdanningsløpet, dette vil være sykehjem, kommunal øyeblikkelig-hjelp-døgnenhet, helsestasjon, skolehelsetjeneste eller lignende.

ALIS skal ha lokal veileder som er spesialist i allmennmedisin og ha regelmessig veiledning og supervisjon. ALIS i prosjektet får tilbud om å gå i samme veiledningsgruppe, ledet av Hans Høvik

Prosjektleder i ALIS-VEST vil sammen med ALIS og kommunen utarbeide en utdanningsplan.

Følgeforskning skal evaluere ALIS-VEST-prosjektet fortløpende. Forskere i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen skal følge veiledningsaktiviteten i prosjektet. Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) er i gang med å følge med på hva som bidrar til rekruttering og stabilisering av legene.

Det legges vekt på jevnlig kunnskapsformidling innad i og ut av prosjektet

Nettside: www.alis-vest.no

Styringsgruppe:

Prosjekteier: Leder for Etat for helsetjenester i Bergen kommune, Brita Øygard

Ansvarlig for fastlegeordningen i Bergen kommune, Karsten Sylta

Initiativtager, representant for kommunene og i prosjektledelsen, Rolf Martin Tande

Leder av Hordaland legeforening, Gunnar Ramstad

Representant for KS Hordaland, Astrid Toft

Prosjektledelse høsten 2017: Rolf Martin Tande, Helen Brandstorp, Hans Høvik

Fra øverst til venstre sees ALIS Sameha i Årdal, Willy i Masfjorden og Modalen kommuner, Brita i Gulen, Grishant i Stord, Oda og Vegard i Odda, Ingunn Karin i Fusa, Erlend i Bergen og Peder i Bergen,  Anne Marit i Bømlo og Sandra i Bømlo kommune.