Siden i høst har NSDM fasilitert utviklingen av prosjektet ALIS NORD – et prosjekt for å etablere utdanningsstillinger og -hjemler for fastleger i de tre nordligste fylkene. Dette er i tråd med vedtak i Stortinget og gjøres parallelt med at partene i trepartssamarbeidet har dette på agendaen nå.

Mange leger og helseledere i Finnmark, Troms og Finnmark har vært involvert og informert om arbeidet i månedene som er gått siden det første møtet i ALIS NORD . Prosjektet bygger på erfaringer fra ALIS-Vest- prosjektet med ALIS i fastlønnede stillinger og inkluderer et forslag for ALIS i privat næringsdrift, ettersom flere har etterlyst det.

Både i Vest og i Nord legges det vekt på en overbyggende nettverksorganisasjon til støtte for kommunene som med ny Spesialistforskrift (mars 2019) får et betydelig størrre ansvar for legers spesialistutdanning.

Etter at Bardu kommune var i førersetet det første halveåret, har Bodø kommune og helseleder Arne Myrland tatt over. Prosjektet har støtte fra ledelsen i Helse Nord RHF som har et engasjement for fastlegeordningen i Nord-Norge og finansierte en utredning fra NSDM om dette, publisert i mai.

I uken som gikk ble ALIS NORD presenter for Legeforeningen, KS og Helsedirektoratet i et felles møte der vi fikk nyttige inspill til veien videre.

1. Målsettinger

  1. Sikre rekruttering og stabilitet i fastlegestillinger og –hjemler i nordnorske kommuner
  2. Utvikle utdanningsstillingsmodeller for nordnorske forhold som passer for både fastlønn og næringsdrift
  3. Sikre at nye fastleger får et kvalitetssikret og effektivt spesialiseringsløp i allmennmedisin, herunder sikre tilrettelegging, forutsigbarhet og fleksibilitet knyttet til oppnåelse av læringsmål i spesialisthelsetjeneste (sykehusåret)
  4. Utvikle kommunens rolle og kompetanse som tilrettelegger for legers spesialistutdanning i allmennmedisin og gjøre dem mer attraktiv som arbeidsgiver.

I tillegg ønsker vi at prosjektet skal generere kunnskap som myndigheter, andre kommuner og helseforetak kan nyttiggjøre seg.