To grupper i NSDM, med kompetanse i samfunnsmedisin, allmennmedisin og helsetjenesteforskning, har denne uken levert bidrag til Helsedirektoratets høringer vedrørende forslag til nasjonal veileder for legevakt og for akutthjelpere. Magnus Hjortdahl har vært sentral i begge grupper.

Under følger helt kort innhold i de to høringssvarene og lenke til hele høringsinnspillene. Legevakt omtales under bildet.

Akutthjelpere 

Akutthjelpere er en ordning der frivillige i lokalsamfunn får førstehjelpsundervisning slik at de kan yte hjelp før kvalifisert helsepersonell kommer til. Stiftelsen Norsk luftambulanse har kalt sin satsning på dette for “mens vi venter på ambulansen”. Typiske akutthjelpere er kommunale brannmenn og ansatte på sykehjem langt fra legevakt og ambulanse. Ordningen er omtalt i akuttforskriften og det er fint at en veileder er under utvikling.

Gruppen som har jobbet den frem fra myndighetssiden har imidlertid i all hovedsak bestått av fagfolk med bakgrunn fra helseforetak/sykehusmedisin og det er ingen med helselederbakgrunn fra kommunesiden, ingen med samfunnsmedisinsk kompetanse eller legevaktbakgrunn.

Vi foreslår derfor at det nedsettes en ny gruppe for å utrede de helt sentrale spørsmålene om ansvar for ordningen, kvalitet på tjenesten og økonomi.

I høringsinnspill til nasjonal veileder for akutthjelpere trekker vi frem tre overordnede bekymringer med løsningsforslag og drøfter disse. I tillegg til en rekke konkrete endringsforslag med henvisninger til teksten.

 

Bekymring 1: Kan bli en billig, men utilstrekkelig erstatning for ambulanse og legevakt

  • Forslag 1: Vi foreslår at det legges til en ekstra setning i kapittel 2, nærmere bestemt i pkt 2.1.1: «Akutthjelpere er et supplement og skal ikke erstatte ordinær akuttmedisinsk tjeneste.»

Bekymring 2: Helseforetakstung arbeidsgruppe foreslår at RHF ́ene skal vurdere og kommunene utføre

  • Forslag 2: Ansvarsforhold og finansiering utredes nærmere med en bedre partssammensatt gruppe. Det vil være gode grunner for at det er kommunene selv som er ansvarlige for å vurdere hvor de trenger akutthjelpere, ettersom de er nærmest til å vite behovet lokalt og har ansvar for helsehjelp i kommunen.

Bekymring 3: Minimal kompetanse, potensiale for glidning mot store oppgaver og samtidighetskonflikter

  • Forslag 3: Akutthjelpere må inkluderes i akuttmedisinsk samhandlingstrening lokalt. Beredskapsfunksjon ved samtidighetskonflikter må avklares.

Illustrasjon av sykepleier og brannmann Røyrvik, hentet fra Sykepleien.no. Foto: J. Bernard O’Sullivan

Legevakt

I vårt høringssvar til nasjonal veileder for legevakt har vi særlig drøftet fire hovedpunkter. Under følger bare overskriftene. I tillegg har vi en rekke konkrete innspill til den omfattende teksten.

Hovedpunkt:
1. Viktigheten av pasienters nærhet til legevakt og –sentral

Dette handler om likeverdig tilgang og dermed bruk av legevakt i hele landet.

2. Viktigheten av lokal tilpassing av legevaktene og –sentralene

Her frykter vi blant annet at veilederen kan bli brukt som et argument for videre sentralisering av legevakt, da små legevakter vil ha vansker med å følge anbefalingene som er listet opp, og med dette gi en totalt sett dårligere. helsetjeneste.

3. Viktigheten av å angi minimumsnivå av ledelse og legers rolle som medisinskfaglig ansvarlig

4. Kompetanse og kvalitet i legevakt

Vi argumenterer for at den nye konstruksjonen “vakt-kompetent” går ut av veilederen og at de vanlige mekanismene for kvalitetssikring av leger følges, nemlig gjennom deltagelse i det kontinuerlige kvalitetsarbeidet – slik som trening i samhandling og kursvirksomhet, gjerne lokalt for å sikre teambygging og lokalkjennskap.

Kvalitetsindikatorer

1. Nærhet må trekkes fram som et av de viktigste målene på kvalitet, og andel av befolkning som kan nå/nås av legevakten innen et gitt tidspunkt bør være en viktig kvalitetsindikator.

2. Indikatorene bør bidra til at legevakten ikke er som et døgnåpent allmennlegekontor men et sted for øyeblikkelig hjelp og kompetent akuttmedisinsk ressurs. Vi anbefaler derfor at direktoratet vurderer å ha andelen røde responser legene rykker ut på som en indikator og andel sykebesøk som en indikator.

3. Vi støtter at trening i samhandling blir en indikator og at alle ansatte på legevakta er inkludert og at treningen inkluderer annet personell fra en eller flere samhandlende institusjoner, for å oppfylle intensjonen om samhandling.

 

Håndhold enhet for nødnett på legevakta i Vadsø. Foto Britt Larsen Mehmi