Liss Trine Eriksen har disputert for dr.philos grad i helsevitenskap ved det helsevitenskapelige fakultet med avhandlingen:

Hvordan kan universitetet ivareta sitt samfunnsoppdrag: med eksempler fra sykepleierutdanningen i Finnmark. 

Liss Trine fikk midler av NSDM gjennom “Programmet” i 2018 til prosjektet «Sykepleie i Nord» og vi gratulerer Liss Trine så masse med vel gjennomført disputas!

Avhandlingen er basert på studier fra sykepleierutdanning i Finnmark fylke, og belyser ulike aspekter ved universitetets samfunnsoppdrag (med eksempler fra UiT- Norges Arktiske Universitet.

Avhandlingen består av seks artikler. Den første diskuterer hvordan desentralisert utdanning (DSU) kan være et verktøy for å forbedre helsetjenestene i rurale områder i den cirkumpolare regionen. Artikkel 2 vurderer hvordan DSU kan bidra til samfunnsoppdraget i rurale arktiske Norge. Den tredje artikkelen ser på hvordan universitetet kan imøtekomme kommunehelsetjenestens behov for sykepleiere med rural kompetanse. I den fjerde artikkelen evalueres dialogkonferanse som pedagogisk verktøy for å oppnå mer sammenheng mellom teori og praksis i sykepleierens ledende funksjon. Den femte artikkelen utforsker utfordringer ved implementering av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i kommunehelsetjenesten i forbindelse med innføring av Samhandlingsreformen. Artikkel seks er en studie som belyser hvilket fokus sykepleierutdanningene i Norge har på urfolksperspektiv.

I perioden 1991-2014 ble det utdannet 191 sykepleiere ved DSU, og det er økende tendens til flere søkere utenfra Finnmark. Studiene viser at studenter på DSU ikke ville søkt på ordinær utdanning. Fleksibilitet i organiseringen av studiet var viktig for at studenter knyttet til primærnæringene reindrift og fiske, kunne fullføre studiet. Det er ikke noen forskjell på karakterer og alder på DSU studenter sammenlignet med ordinære kull. Resultatene fra studiene viser at DSU studenter fra Finnmark blir i Finnmark etter endt utdanning, de kjenner både den lokale kulturen og behovene til befolkningen i små kommuner. Støtte fra hjemkommunen var viktig for at studentene valgte å ta arbeid der etter endt utdanning. Sykepleiere udannet i DSU med over fem års erfaring i yrket ønsket mer vektlegging av organisatorisk kompetanse i utdanningen.

Gjennomgang av fagplanene til sykepleierutdanningen i Norge viste at ingen av utdanningene hadde læringsutbytte på samisk kultur og språkforståelse, kun på generelle kulturelle forhold. Urfolksperspektivet er på bakgrunn av bla. dette tatt inn i ny felles rammeplan for helse- og sosialutdanninger.

Dialogkonferanse er en studentaktiv pedagogisk tilnærming som bidrar til økt endringskompetanse og er med på å bygge en bro mellom teori og praksis.

Hensikten med artiklene er å bidra til økt kunnskap om urfolksperspektiv, utfordringer som stabilisering og rekruttering av sykepleiere til distriktene, samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjeneste, samt pedagogiske tilnærminger i utdanningen som gir handlingskompetanse. Samtlige artikler er innenfor satsningsområdet for engasjerende og aktuelle utdanninger ved UiT- Norges arktiske universitets strategi mot 2022, Drivkraft i Nord.