Forskere ved NSDM er i gang med en studie som skal peke på hvilke særlige utfordringer fastlegetjenesten i Nord-Norge står ovenfor.

Margrete Gaski og Birgit Abelsen skal jobbe med nye data om bemanning og vikarbruk. Videre skal de beskrive driftsformer, organisering og avstandsutfordringer, og hvilke krav og forventninger nye leger har til fastlegejobben.

Helse Nord RHF har tatt initiativ til studien. Bakgrunnen er en bekymring for kapasitetsutfordringer og for rekruttering til fastlegetjenesten, og hvordan dette vil forplante seg til sykehusene. Fra før er det kjent at 24 prosent av fastlegene på landsbasis er 60 år eller mere. Resultatene av arbeidet skal brukes i Helse Nord sitt arbeid med en ny utviklingsplan frem mot 2035.